Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.248.2099

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 5 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 42 ust. 8, art. 55 ust. 3 i art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2006 r., może być stosowany wzór deklaracji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668), pod warunkiem że podstawy opodatkowania i kwoty podatku zaokrąglone zostaną do pełnych złotych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

AKC - U

DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO

wzór