Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.286.1680

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz. U. Nr 182, poz. 1423) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI

wzór