Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.187.1451

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 283, poz. 2824, z 2005 r. Nr 136, poz. 1147, z 2006 r. Nr 198, poz. 1457 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1373) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 30 dodaje się § 30a i 30b w brzmieniu:

"§ 30a. Określa się wzór formularza wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - podmiot krajowy (PG-K), stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia.

§ 30b. Określa się wzór formularza wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - podmiot zagraniczny (PG-Z), stanowiący załącznik nr 33 do rozporządzenia.";

2) załączniki nr 9b i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) dodaje się załączniki nr 32 i 33 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

 .........................................

 (miejscowość i data)

...............................................................

(pieczęć organu wydającego pozwolenie)

...............................................................

(numer sprawy)

POZWOLENIE NR ..........

NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU/ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU

Na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), art. 372 ust. 1 lit. d, art. 372 ust. 1 lit. e, art. 442a, art. 454a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), art. 44 ust. 1 lit. d, art. 44 ust. 1 lit. e załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1987, str. 2, z późn. zm.), art. 49 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. WE L 165 z 26.06.2009, str. 1), art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia ................................................................................................

udzielam pozwolenia ..................................................................................................................

 (imię i nazwisko lub nazwa posiadacza pozwolenia)

.......................................................................................................................................................

 (adres)

1. Rodzaj uproszczenia*:

Obejmowanie towarów procedurą tranzytu:

[] wspólnotowego/wspólnego w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS

[] z zastosowaniem karnetu TIR w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS

[] w transporcie kolejowym z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego

Zamykanie procedury tranzytu:

[] wspólnotowego/wspólnego w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS

[] z zastosowaniem karnetu TIR w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS

[] w transporcie kolejowym z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego

2. Uproszczenie będzie stosowane*:

[] we własnym imieniu i na swoją rzecz

[] we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie)1)

3. Adres miejsca (miejsc), w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania uproszczenia2):

................................................................................................................................................

4. Urząd celny właściwy dla miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania uproszczenia:

................................................................................................................................................

5. Uproszczenie może być stosowane poza godzinami pracy urzędu celnego*:

[] tak

[] nie

6. Przekazywanie komunikatów w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS będzie odbywać się w następujących przedziałach czasowych (w minutach)3):

................................................................................................................................................

7. Powiadomienie4)*:

[] będzie przekazywane do urzędu celnego5): ..................................................................

[] posiadacz pozwolenia jest zwolniony z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia

8. Termin na przekazanie do urzędu wyjścia lub przeznaczenia kart SAD lub Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego6):

................................................................................................................................................

9. Termin na przedstawienie w urzędzie wyjścia lub przeznaczenia karnetu TIR wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

10. Inne szczegółowe ustalenia7):

................................................................................................................................................

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do dyrektora izby celnej, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 ...........................................................

 (podpis i pieczęć organu celnego)

Instrukcja wypełniania pozwolenia

* Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

1) Nie dotyczy obejmowania towarów procedurą tranzytu: z zastosowaniem karnetu TIR w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS oraz w transporcie kolejowym z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego.

2) Należy podać numer identyfikacyjny miejsca, w którym uproszczenie będzie stosowane.

3) Należy podać czasy dla poszczególnych komunikatów przekazywanych pomiędzy urzędem celnym a posiadaczem pozwolenia w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS.

4) Dotyczy wyłącznie awarii Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS lub uproszczenia w transporcie kolejowym z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego.

5) Należy podać terminy i tryb przekazywania powiadomień i potwierdzeń.

6) Dotyczy realizacji procedury tranzytowej poza systemem NCTS (procedury awaryjne).

7) W szczególności odniesienia do obowiązujących instrukcji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

 .........................................

 (miejscowość i data)

...............................................................

(pieczęć organu wydającego pozwolenie)

...............................................................

(numer sprawy)

POZWOLENIE NR ....................

NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ/ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA GWARANCJI DLA PRZEWOZU TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

Na podstawie art. 372 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, z późn. zm.), art. 44 ust. 1 lit. a załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1987, z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia ................................................................................................

udzielam pozwolenia ..................................................................................................................

 (imię i nazwisko lub nazwa posiadacza pozwolenia)

.......................................................................................................................................................

 (adres)

na stosowanie gwarancji generalnej/zwolnienia z obowiązku składania gwarancji dla przewozu towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu

1. Pozwolenie dotyczy korzystania z gwarancji generalnej w wysokości*:

[] 100 % kwoty referencyjnej

[] 50 % kwoty referencyjnej

[] 30 % kwoty referencyjnej

1a. Wysokość kwoty referencyjnej wynosi .............................................................................

1b. Nazwa i adres gwaranta .....................................................................................................

1c. Uwagi:

a) wydano ............................... egzemplarzy poświadczeń gwarancji generalnej TC 31 o następujących numerach: ...............................................................................................

b) inne .................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Pozwolenie dotyczy korzystania z gwarancji generalnej w wysokości*:

[] 100 % kwoty referencyjnej dla przewozu towarów określonych w załączniku nr 44c do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93,

[] 50 % kwoty referencyjnej dla przewozu towarów określonych w załączniku nr 44c do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93,

[] 30 % kwoty referencyjnej dla przewozu towarów określonych w załączniku nr 44c do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93.

2a. Wysokość kwoty referencyjnej wynosi .............................................................................

2b. Nazwa i adres gwaranta .....................................................................................................

2c. Uwagi:

a) wydano ............................... egzemplarzy poświadczeń gwarancji generalnej TC 31 o następujących numerach: ...............................................................................................

b) inne .................................................................................................................................

3. Pozwolenie dotyczy zwolnienia z obowiązku składania gwarancji do wysokości kwoty referencyjnej.

3a. Wysokość kwoty referencyjnej wynosi .............................................................................

3b. Uwagi:

a) wydano .............................. egzemplarzy poświadczeń zwolnienia z obowiązku złożenia gwarancji generalnej TC 33 o następujących numerach: ................................

b) inne .................................................................................................................................

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do dyrektora izby celnej, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 .......................................................

 (podpis i pieczęć organu celnego)

* Zaznaczyć właściwy kwadrat.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

PG-K

WNIOSEK O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI EORI - PODMIOT KRAJOWY

wzór

Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - podmiot krajowy (PG-K)

1. Ilekroć we wniosku jest mowa o:

1.1. wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę posiadającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa wniosek o rejestrację, aktualizację, uzupełnienie danych albo o unieważnienie numeru EORI, zwaną dalej "podmiotem", lub osobę przez nią upoważnioną do złożenia takiego wniosku;

1.2. składającym wniosek - rozumie się przez to osobę składającą za podmiot wniosek o rejestrację w systemie EORI, niebędącą osobą upoważnioną, o której mowa w pkt 1.1.

2.

2.1. Wniosek należy kierować do naczelnika urzędu celnego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego według miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu albo według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI.

2.2. Osoba upoważniona, o której mowa w pkt 1.1, dołącza do wniosku dokument upoważnienia.

3. Przy wykorzystaniu wniosku PG-K można dokonać:

3.1. Rejestracji

W celu uzyskania numeru EORI niezbędne jest, z zastrzeżeniem przypadku określonego w pkt 4, wypełnienie pól wniosku przeznaczonych dla podmiotu, tj. w sekcji A w polu 2 należy zaznaczyć kwadrat 1, wypełnić pole 6 (o ile podmiot posiada świadectwo AEO) oraz wypełnić sekcję B i pola 45-52 w sekcji C.

3.2. Aktualizacji

W celu dokonania zmiany danych podanych w poprzednio złożonym wniosku należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 2, wypełnić pole 5 oraz pola zawierające dane, które uległy zmianie bądź wymagają korekty, wpisując zaktualizowane bądź skorygowane dane, oraz wypełnić pola 46-52 w sekcji C. Nie dopuszcza się aktualizacji lub korekty w zakresie danych, które w poprzednio złożonym wniosku podano w polach 15 i 16 w sekcji B. W przypadku podania w poprzednio złożonym wniosku w polach 15 i 16 w sekcji B danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym należy złożyć wniosek o unieważnienie numeru EORI oraz wniosek o rejestrację.

3.3. Uzupełnienia danych1

W celu uzupełnienia danych należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 3, wypełnić pole 5 i 6 (o ile podmiot posiada świadectwo AEO), wypełnić sekcję B oraz pola 45-52 w sekcji C. Pola 15 i 16 w sekcji B muszą zostać wypełnione tak samo jak we wniosku o rejestrację w systemie EORI składanym zgodnie z pkt 4 przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się tym numerem. W przypadku podania we wniosku składanym przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI w polach 15 i 16 w sekcji B danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym należy złożyć wniosek o unieważnienie numeru EORI oraz wniosek o rejestrację.

3.4. Unieważnienia numeru EORI2

W celu unieważnienia numeru EORI należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 4, wypełnić pole 5 oraz pola 46-52 w sekcji C.

4. Jeżeli wniosek o rejestrację w systemie EORI składany jest przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się tym numerem, w celu uzyskania numeru EORI należy wypełnić co najmniej następujące części wniosku dotyczące odpowiednio:

4.1. wnioskodawcy - w sekcji A pole 2, w sekcji B pola 7, 8, 11, 15, 16, podsekcję B.1, w sekcji C pola 42-52; w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w sekcji B pól 9 i 10;

4.2. składającego wniosek - w sekcji A pole 2, w sekcji B pola 7, 8, 11, 15 i 16, podsekcję B.1, w sekcji D pola 54-60; w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w sekcji B pól 9 i 10.

W obu przypadkach powinny zostać wykonane zobowiązania podpisane w sekcji C albo D, a brakujące dane powinny zostać uzupełnione zgodnie z pkt 3.3.

5. Zasady wypełniania niektórych pól:

5.1. W przypadku gdy zakres żądanych do podania w sekcji B danych nie dotyczy podmiotu, odpowiednie pola wniosku należy pozostawić puste.

5.2. W sekcji B w polu 11 "Nazwa skrócona" należy podać nazwę podmiotu, jaką się on posługuje (zamierza się posługiwać) w dokumentach celnych. W przypadku gdy podmiot posługuje się pełną nazwą i nie stosuje żadnej formy skróconej, w polu tym należy powtórzyć nazwę podaną w polu 8. W przypadku nazwy dłuższej niż 35 znaków zostaje wpisane 35 pierwszych znaków nazwy pełnej.

5.3. W sekcji B w polu 17 należy wpisać dwuznakowy kod zgodny z poniższym wykazem:

OpisOznaczenie formy prawnej
Spółka cywilna00
Spółka jawna01
Spółka komandytowa02
Spółka partnerska03
Spółka komandytowo-akcyjna04
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością05
Spółka akcyjna06
Spółka europejska07
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych08
Spółdzielnia09
Spółdzielnia europejska10
Przedsiębiorstwo państwowe11
Jednostka badawczo-rozwojowa12
Przedsiębiorstwo zagraniczne13
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych14
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego15
Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń16
Stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną17
Związek stowarzyszeń18
Fundacja19
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej20
Kółko rolnicze21
Rolnicze zrzeszenie branżowe22
Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych23
Związek rolniczych zrzeszeń branżowych24
Związek zawodowy rolników indywidualnych25
Cech rzemieślniczy26
Izba rzemieślnicza27
Związek Rzemiosła Polskiego28
Zrzeszenie handlu i usług29
Zrzeszenie transportu30
Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług31
Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu32
Ogólnokrajowy związek międzybranżowy33
Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe34
Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza35
Związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną36
Związek pracodawców37
Federacja lub konfederacja związków pracodawców38
Stowarzyszenie kultury fizycznej39
Związek sportowy40
Polski związek sportowy41
Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym42
Kolumna transportu sanitarnego43
Inna organizacja przedsiębiorców44
Inna organizacja społeczna lub zawodowa45
Nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego46
Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego47
Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego48
Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego49
Inna forma prawna99

5.4. W sekcji B w polu 21 należy wpisać 4-cyfrowy kod głównej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

5.5. W przypadku gdy podmiot wykorzystuje skrytkę pocztową jako adres do korespondencji, w podsekcji B.2 w polu 33 należy wpisać "skrytka pocztowa", a następnie podać jej adres i numer.

______

1 Wniosek o uzupełnienie danych składają podmioty, w stosunku do których w składanym wniosku nie podano wszystkich danych, lecz podano je co najmniej w zakresie wymaganym zgodnie z pkt 4, oraz podmioty, którym przed dniem 1 lipca 2009 r. organ rejestrujący nadał numer EORI automatycznie, tzn. bez składania wniosku o rejestrację.

2 Wniosek o unieważnienie numeru EORI należy złożyć w przypadku stwierdzenia nadania błędnego numeru EORI, posiadania przez podmiot więcej niż jednego numeru EORI lub zmiany przez podmiot numeru NIP lub REGON. Za błędny numer EORI uznaje się numer, który nie jest zgodny ze strukturą prawidłowo nadawanych numerów EORI. Struktura prawidłowo nadawanych numerów EORI składa się z liter "PL" oraz z numeru NIP uzupełnionego o pięć zer lub o ostatnie pięć znaków numeru REGON w przypadku podmiotów posiadających 14-znakowy numer REGON.

W przypadku nadania błędnego numeru EORI lub posiadania więcej niż jednego numeru EORI należy złożyć wniosek/wnioski o unieważnienie błędnego/błędnych numerów EORI lub o unieważnienie tych numerów EORI, które zostały nadane podmiotowi po uzyskaniu przez niego pierwszego z posiadanych prawidłowych numerów.

W przypadku stwierdzenia przez organ rejestrujący nadania błędnego numeru EORI lub posiadania więcej niż jednego numeru EORI przez podmiot, który nie złożył wniosku o unieważnienie, organ rejestrujący unieważni z urzędu błędne numery EORI lub numery, które zostały nadane podmiotowi po uzyskaniu przez niego pierwszego z posiadanych prawidłowych numerów. Podmiot zostanie poinformowany o unieważnionym/unieważnionych numerze/numerach EORI.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

PG-Z

WNIOSEK O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI EORI - PODMIOT ZAGRANICZNY

wzór

Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - podmiot zagraniczny (PG-Z)

1. Ilekroć we wniosku jest mowa o:

1.1. wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę nieposiadającą miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa wniosek o rejestrację, aktualizację, uzupełnienie danych albo o unieważnienie numeru EORI, zwaną dalej "podmiotem", lub osobę przez nią upoważnioną do złożenia takiego wniosku;

1.2. składającym wniosek - rozumie się przez to osobę składającą za podmiot wniosek o rejestrację w systemie EORI, niebędącą osobą upoważnioną, o której mowa w pkt 1.1.

2.

2.1. Wniosek EORI należy kierować do naczelnika urzędu celnego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, albo według miejsca, w którym planowane jest dokonanie pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI.

2.2. Osoba upoważniona, o której mowa w pkt 1.1, dołącza do wniosku dokument upoważnienia.

3. Przy wykorzystaniu wniosku PG-Z można dokonać:

3.1. Rejestracji

W celu uzyskania numeru EORI niezbędne jest, z zastrzeżeniem przypadku określonego w pkt 4, wypełnienie pól wniosku przeznaczonych dla podmiotu, tj. w sekcji A w polu 2 należy zaznaczyć kwadrat 1, wypełnić pole 6 (o ile podmiot posiada świadectwo AEO) oraz wypełnić sekcję B i pola 40-47 w sekcji C.

3.2. Aktualizacji

W celu dokonania zmiany danych podanych w poprzednio złożonym wniosku należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 2, wypełnić pole 5 oraz pola zawierające dane, które uległy zmianie bądź wymagają korekty, wpisując zaktualizowane bądź skorygowane dane, oraz wypełnić pola 41-47 w sekcji C.

3.3. Uzupełnienia danych1

W celu uzupełnienia danych należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 3, wypełnić pola 5 i 6 (o ile podmiot posiada świadectwo AEO), wypełnić sekcję B oraz pola 40-47 w sekcji C.

3.4. Unieważnienia numeru EORI2

W celu unieważnienia numeru EORI należy zaznaczyć w sekcji A w polu 2 kwadrat 4, wypełnić pole 5 oraz wypełnić pola 41-47 w sekcji C.

4. Jeżeli wniosek o rejestrację w systemie EORI składany jest przy pierwszej czynności wymagającej posłużenia się tym numerem, w celu uzyskania numeru EORI należy wypełnić co najmniej następujące części wniosku dotyczące odpowiednio:

4.1. wnioskodawcy - w sekcji A pola 1 i 2, w sekcji B pola 7, 8, 11 oraz co najmniej jedno z pól 13, 14, podsekcję B.1, w sekcji C pola 37-47. W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w sekcji B pól 9 i 10;

4.2. składającego wniosek - w sekcji A pola 1 i 2, w sekcji B pola 7, 8, 12 oraz co najmniej jedno z pól 13, 14, podsekcję B.1, w sekcji D pola 49-55. W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest także wypełnienie w sekcji B pól 9 i 10.

W obu przypadkach powinny zostać wykonane zobowiązania podpisane w sekcji C, D, a brakujące dane powinny zostać uzupełnione zgodnie z pkt 3.3.

5. Zasady wypełniania niektórych pól:

5.1. W przypadku gdy zakres żądanych do podania w sekcji B danych nie dotyczy podmiotu, odpowiednie pola wniosku należy pozostawić puste.

5.2. W sekcji A w polu 1 należy podać kod języka, w jakim został wypełniony wniosek. Dopuszczalne są następujące kody języka:

- PL dla języka polskiego,

- DE dla języka niemieckiego,

- FR dla języka francuskiego,

- EN dla języka angielskiego.

5.3. W sekcji B w polu 12 "Nazwa skrócona" należy podać nazwę podmiotu, jaką się on posługuje (zamierza się posługiwać) w dokumentach celnych. W przypadku gdy podmiot posługuje się pełną nazwą i nie stosuje żadnej formy skróconej, w polu tym należy powtórzyć nazwę podaną w polu 8. W przypadku nazwy dłuższej niż 35 znaków zostaje wpisane 35 pierwszych znaków nazwy pełnej.

5.4. W sekcji B w polu 14 należy wpisać numer do celów podatkowych lub celnych nadany przez właściwy organ kraju zamieszkania/siedziby podmiotu, poprzedzony dwucyfrowym kodem tego kraju (należy wykorzystać dwuznakowe kody ISO alfa, zgodne z rozporządzeniem Rady 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 118 z 25.05.1995, str. 10)).

5.5. W sekcji B w polu 16 należy wpisać 4-cyfrowy kod głównej działalności gospodarczej, zgodnie z:

- Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) lub

- równoważną klasyfikacją NACE Rev. 2 wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1).

5.6. W sekcji B w polu 17 należy określić formę prawną prowadzonej przez podmiot działalności.

5.7. W podsekcji B.1 w polu 18 i podsekcji B.2 w polu 27 należy podać kod kraju (wykorzystać dwuznakowe kody ISO alfa, zgodne z rozporządzeniem Rady 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 118 z 25.05.1995, str. 10)).

5.8. W przypadku gdy podmiot wykorzystuje skrytkę pocztową jako adres do korespondencji, w podsekcji B.2 w polu 28 należy wpisać "skrytka pocztowa", a następnie podać jej adres i numer.

______

1 Wniosek o uzupełnienie danych składają podmioty, w stosunku do których w składanym wniosku nie podano wszystkich danych, lecz podano je co najmniej w zakresie wymaganym zgodnie z pkt 4.

2 Wniosek o unieważnienie numeru EORI należy złożyć w przypadku stwierdzenia nadania błędnego numeru EORI lub posiadania przez podmiot więcej niż jednego numeru EORI. Za błędny numer EORI uznaje się numer, który nie jest zgodny ze strukturą prawidłowo nadawanych numerów EORI. Struktura prawidłowo nadawanych numerów EORI składa się z liter "PL", 6-cyfrowego kodu jednostki dokonującej rejestracji, 8-cyfrowego numeru sekwencyjnego oraz litery "Z". W przypadku nadania błędnego numeru EORI lub posiadania więcej niż jednego numeru EORI należy złożyć wniosek/wnioski o unieważnienie błędnego/błędnych numerów EORI lub numeru/numerów niebędących właściwymi numerami EORI. Za właściwy numer EORI uznaje się numer uzyskany jako pierwszy wg daty złożenia wniosku wpisanej w polu 46 w sekcji C lub w polu 54 w sekcji D.

W przypadku stwierdzenia przez organ rejestrujący nadania błędnego numeru EORI lub posiadania więcej niż jednego numeru EORI przez podmiot, który nie złożył wniosku o unieważnienie, organ rejestrujący unieważni z urzędu błędne numery EORI lub numery, które zostały nadane podmiotowi po uzyskaniu przez niego pierwszego z posiadanych prawidłowych numerów. Podmiot zostanie poinformowany o unieważnionym/unieważnionych numerze/numerach EORI.