§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny... - Dz.U.2014.5 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2014 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148, poz. 886) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

Lp.Lokalizacja urządzenia w terenieLokalizacja urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogiwzdłuż drogi
w jezdnipoza jezdnią
12345
1Poza obszarem zabudowanym20,00 zł12,00 zł4,00 zł
2W obszarze zabudowanym20,00 zł6,00 zł2,00 zł

3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 20 zł.";

2)
uchyla się § 6.