§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.186.1554

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2005 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.