Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania (Dz. U. Nr 233, poz. 1716) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Opłata za wydanie opinii o planie nawożenia, zwana dalej "opłatą", wynosi 7,11 zł za każde pole, za które uważa się powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 4 ha lub każdą uprawę jednego gatunku rośliny uprawnej na powierzchni nie większej niż 4 ha.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).