Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 174) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

Lp.Nazwa zadaniaJednostkaKwota w złotych*
I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych
1Przygotowanie próbki do analizypróbka5,08
2Preparatyka (2 mm)próbka2,54
3Preparatyka (< 2 mm)próbka7,62
4Oznaczenie zawartości suchej masy w 105°Cpróbka12,70
5Oznaczenia pH w chlorku potasu lub wodzie, lub chlorku wapniapróbka5,08
6Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego - skróconepróbka60,96
7Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego - pełnepróbka81,28
8Oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowympróbka30,48
9Oznaczenie próchnicy metodą Tiurinapróbka20,32
10Oznaczenie substancji organicznej metodą wagowąpróbka40,64
11Oznaczenie kwasowości hydrolitycznejpróbka20,32
12Oznaczenie kwasowości wymiennejpróbka20,32
13Oznaczenie sumy zasad wymiennychpróbka20,32
14Określenie pojemności sorpcyjnej glebypróbka5,08
15Oznaczenie węglanów metodą Scheiblerapróbka10,16
16Oznaczenie kationów wymiennych: wapnia, potasu, magnezu, sodupróbka20,32
17Oznaczenie zawartości glinu wymiennegopróbka20,32
18Ekstrakcja przyswajalnych form fosforu i potasupróbka5,08
19Ekstrakcja przyswajalnego magnezupróbka2,54
20Oznaczenie przyswajalnego fosforupróbka6,10
21Oznaczenie przyswajalnego potasupróbka5,08
22Oznaczenie przyswajalnego magnezu metodą ASApróbka6,10
23Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów (miedzi, cynku, manganu, żelaza, boru)próbka5,08
24Oznaczenie przyswajalnego boru metodą kolorymetrycznąpróbka55,88
25Oznaczenie boru metodą wskaźnikowąpróbka15,24
26Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASApróbka15,24
27Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASApróbka15,24
28Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASApróbka15,24
29Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASApróbka15,24
30Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahlapróbka60,96
31Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrii przepływowejpróbka15,24
32Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrii przepływowejpróbka15,24
33Oznaczenie azotu łatwo hydrolizującegopróbka30,48
34Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometrycznąpróbka55,88
35Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometrycznąpróbka30,48
36Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęcipróbka45,72
37Mineralizacja gleby w mocnych kwasach mineralnychpróbka40,64
38Oznaczenie miedzi metodą ASApróbka15,24
39Oznaczenie cynku metodą ASApróbka15,24
40Oznaczenie manganu metodą ASApróbka15,24
41Oznaczenie żelaza metodą ASApróbka15,24
42Oznaczenie ołowiu metodą ASApróbka45,72
43Oznaczenie kadmu metodą ASApróbka45,72
44Oznaczenie chromu metodą ASApróbka45,72
45Oznaczenie niklu metodą ASApróbka45,72
46Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówpróbka45,72
47Oznaczenie glinu metodą ASApróbka45,72
48Oznaczenie cyny metodą ASApróbka45,72
49Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorkówpróbka45,72
50Oznaczenie kobaltu metodą ASApróbka45,72
51Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetrycznąpróbka45,72
52Oznaczenie globalnej aktywności betapróbka64,01
53Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastekpróbka19,81
54Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznychgodz.30,48
II. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody
55Przygotowanie próbki stałejpróbka5,08
56Przygotowanie próbki płynnejpróbka2,54
57Oznaczenie ciężaru objętościowegopróbka6,10
58Krzywa neutralizacjipróbka25,40
59Oznaczenie pHpróbka5,08
60Oznaczenie zasoleniapróbka6,10
61Ekstrakcja form przyswajalnych w kwasie octowympróbka5,08
62Oznaczenie fosforu metodą kolorymetrycznąpróbka6,10
63Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
64Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
65Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
66Oznaczenie magnezu metodą ASApróbka6,10
67Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometrycznąpróbka7,11
68Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometrycznąpróbka7,11
69Oznaczenie chloru metodą jonometrycznąpróbka7,11
70Oznaczenie twardości wodypróbka20,32
71Oznaczenie twardości węglanowejpróbka20,32
72Oznaczenie zasadowościpróbka20,32
73Oznaczenie wodorowęglanów metodą miareczkowąpróbka20,32
74Oznaczenie siarki metodą turbidymetrycznąpróbka30,48
75Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrycznąpróbka15,24
76Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrycznąpróbka15,24
77Oznaczenie wapnia metodą miareczkowąpróbka5,08
78Oznaczenie borupróbka55,88
79Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementówpróbka5,08
80Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASApróbka15,24
81Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASApróbka15,24
82Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASApróbka15,24
83Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASApróbka15,24
84Oznaczanie pierwiastków metodą ICP -jeden pierwiastekpróbka19,81
85Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży ogrodniczych, pożywek i wodygodz.30,48
III. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i pasz
86Przygotowanie próbkipróbka5,08
87Preparatyka próbki świeżej (homogenizowanie)próbka2,54
88Preparatyka próbki suchej (mielenie)próbka7,62
89Preparatyka próbki świeżej (suszenie i mielenie)próbka30,48
90Oznaczenie suchej masyw 105°Cpróbka12,70
91Mineralizacja do oznaczeń makroskładnikówpróbka25,40
92Oznaczenie azotu ogólnego metodą miareczkowąpróbka15,24
93Oznaczenie fosforu metodą kolorymetrycznąpróbka6,10
94Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
95Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
96Oznaczenie magnezu metodą ASApróbka6,10
97Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
98Oznaczenie chlorkówpróbka40,64
99Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowychpróbka45,72
100Oznaczenie miedzi metodą ASApróbka15,24
101Oznaczenie cynku metodą ASApróbka15,24
102Oznaczenie manganu metodą ASApróbka15,24
103Oznaczenie żelaza metodą ASApróbka15,24
104Oznaczenie ołowiu metodą ASApróbka45,72
105Oznaczenie kadmu metodą ASApróbka45,72
106Oznaczenie chromu metodą ASApróbka45,72
107Oznaczenie niklu metodą ASApróbka45,72
108Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówpróbka45,72
109Oznaczenie glinu metodą ASApróbka45,72
110Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetrycznąpróbka45,72
111Oznaczenie kobaltu metodą ASApróbka45,72
112Oznaczenie selenu metodą generacji wodorkówpróbka45,72
113Oznaczenie cyny metodą ASApróbka45,72
114Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbcepróbka12,70
115Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahlapróbka60,96
116Oznaczenie popiołu surowegopróbka30,48
117Oznaczenie tłuszczu surowegopróbka60,96
118Oznaczenie włókna surowegopróbka60,96
119Oznaczenie lotnych kwasów w kiszonkachpróbka60,96
120Oznaczenie pH w kiszonkachpróbka5,08
121Oznaczenie substancji nierozpuszczalnych w 10 % kwasie solnympróbka60,96
122Organoleptyczna ocena paszypróbka7,62
123Ocena jakości kiszonki wg klucza Fliega-Zimmerapróbka10,16
124Oznaczenie amoniaku w kiszoncepróbka5,08
125Obliczenie związków bezazotowych wyciągowychpróbka10,16
126Oznaczenie zanieczyszczeń w paszachpróbka29,97
127Oznaczenie kwasowości ogólnej w przetworach owocowo-warzywnychpróbka5,08
128Oznaczenie zawartości cukrów i pH w miodziepróbka46,74
129Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254)próbka45,72
130Oznaczenie boru metodą kolorymetrycznąpróbka55,88
131Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometrycznąpróbka55,88
132Oznaczenie azotanu sodu metodą jonometrycznąpróbka12,70
133Oznaczenie azotanów metodą kolorymetrycznąpróbka40,64
134Oznaczenie azotynów metodą kolorymetrycznąpróbka40,64
135Oznaczenie globalnej aktywności betapróbka40,64
136Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastekpróbka19,81
137Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i paszgodz.30,48
IV. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin
138Przygotowanie próbkipróbka5,08
139Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)próbka35,56
140Oznaczenie suchej masy świeżej próbkipróbka15,24
141Oznaczenie ciężaru właściwego gnojowicy i gnojówkipróbka6,10
142Oznaczenie pHpróbka5,08
143Oznaczenie zasoleniapróbka6,10
144Oznaczenie popiołu surowegopróbka40,64
145Oznaczenie substancji organicznejpróbka40,64
146Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254)próbka45,72
147Oznaczenie siarki ogólnejpróbka55,88
148Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbcepróbka12,70
149Mineralizacja do oznaczeń makroelementówpróbka40,64
150Oznaczenie zawartości azotu metodą miareczkowąpróbka15,24
151Oznaczenie zawartości azotu całkowitegopróbka60,96
152Oznaczanie fosforu metodą kolorymetrycznąpróbka10,16
153Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
154Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
155Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka5,08
156Oznaczenie magnezu metodą ASApróbka10,16
157Oznaczenie siarki siarczanowejpróbka30,48
158Oznaczenie chlorkówpróbka40,64
159Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrycznąpróbka15,24
160Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrycznąpróbka15,24
161Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometrycznąpróbka12,70
162Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometrycznąpróbka12,70
163Oznaczenie boru metodą kolorymetrycznąpróbka55,88
164Oznaczenie niklu metodą ASApróbka45,72
165Oznaczenie chromu metodą ASApróbka45,72
166Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetrycznąpróbka45,72
167Oznaczenie kobaltu metodą ASApróbka45,72
168Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorkówpróbka45,72
169Oznaczenie składu frakcyjnegopróbka60,96
170Określenie udziału zanieczyszczeńpróbka60,96
171Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowychpróbka45,72
172Oznaczenie miedzi metodą ASApróbka15,24
173Oznaczenie cynku metodą ASApróbka15,24
174Oznaczenie manganu metodą ASApróbka15,24
175Oznaczenie żelaza metodą ASApróbka15,24
176Oznaczenie ołowiu metodą ASApróbka45,72
177Oznaczenie kadmu metodą ASApróbka45,72
178Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówpróbka45,72
179Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastekpróbka19,81
180Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślingodz.30,48
V. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych
181Przygotowanie próbki laboratoryjnejpróbka5,08
182Preparatyka próbki (mielenie)próbka25,40
183Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)próbka40,64
184Analiza sitowa "na sucho"próbka22,86
185Analiza sitowa "na mokro"próbka45,72
186Oznaczenie pHpróbka7,62
187Oznaczenie azotu całkowitegopróbka91,44
188Oznaczenie azotu amonowegopróbka45,72
189Oznaczenie azotu amonowego i azotu azotanowegopróbka45,72
190Oznaczenie azotu cyjanoamidowego/amidowegopróbka91,44
191Oznaczenie azotu całkowitego w moczniku (azot amidowy)próbka60,96
192Oznaczenie biuretupróbka45,72
193Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w wodziepróbka25,40
194Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnychpróbka60,96
195Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonupróbka50,80
196Ekstrakcje do oznaczenia fosforupróbka30,48
197Oznaczenie fosforu metodą grawimetryczną chinolinowo-molibdenowąpróbka60,96
198Oznaczenie fosforu metodą kolorymetrycznąpróbka30,48
199Oznaczenie fosforu metodą miareczkowąpróbka10,16
200Ekstrakcja potasu rozpuszczalnego w wodziepróbka20,32
201Oznaczenie potasu metodą grawimetryczną czterofenyloboranowąpróbka142,24
202Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowejpróbka20,32
203Ekstrakcja do oznaczenia wapnia, magnezu, sodu, siarki i chlorupróbka20,32
204Oznaczenie wapnia metodą grawimetryczną manganometrycznąpróbka40,64
205Oznaczenie wapnia metodą aklacymetrycznąpróbka15,24
206Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowejpróbka20,32
207Oznaczenie wapnia metodą kompleksometrycznąpróbka60,96
208Oznaczenie magnezu metodą ASApróbka20,32
209Oznaczenie magnezu metodą kompleksometrycznąpróbka60,96
210Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowejpróbka20,32
211Oznaczenie siarki siarczanowej metodą grawimetrycznąpróbka60,96
212Oznaczenie chlorkówpróbka40,64
213Ekstrakcja do oznaczenia mikroelementówpróbka40,64
214Oznaczenie zawartości boru metodą z azometyną H (<10 %)próbka30,48
215Oznaczenie zawartości boru metodą z mannitem (>10 %)próbka20,32
216Oznaczenie kobaltu metodą ASA (< 10 %)próbka20,32
217Oznaczenie kobaltu metodą grawimetryczną (>10 %)próbka60,96
218Oznaczenie miedzi metodą ASA (< 10 %)próbka20,32
219Oznaczenie miedzi metodą miareczkową (>10 %)próbka30,48
220Oznaczenie żelaza metodą ASApróbka20,32
221Oznaczenie manganu metodą ASA(< 10 %)próbka20,32
222Oznaczenie manganu metodą miareczkową (>10 %)próbka30,48
223Oznaczenie cynku metodą ASApróbka20,32
224Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną (< 10 %)próbka30,48
225Oznaczenie molibdenu metodą grawimetryczną (>10 %)próbka60,96
226Mineralizacja do oznaczeń ołowiu i kadmupróbka45,72
227Oznaczenie ołowiu metodą ASApróbka45,72
228Oznaczenie kadmu metodą ASApróbka45,72
229Mineralizacja do oznaczenia arsenupróbka45,72
230Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówpróbka60,96
231Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęcipróbka45,72
232Oznaczenie zawartości wody metodą wagowąpróbka30,48
233Oznaczenie zawartości krzemionkipróbka34,04
234Oznaczenie zawartości trójtlenku glinu i żelazapróbka42,67
235Oznaczenie fosforu w cytrynianie amonu i wodziepróbka49,78
236Oznaczenie fosforu w kwasie solnympróbka42,67
237Oznaczenie ciężaru właściwego nawozupróbka6,10
238Oznaczenie niklu metodą ASApróbka45,72
239Oznaczenie chromu metodą ASApróbka45,72
240Określenie udziału zanieczyszczeńpróbka60,96
241Oznaczenie zawartości wolnych kwasówpróbka15,24
242Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastekpróbka19,81
243Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnychgodz.30,48
VI. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ścieków
244Przygotowanie próbkipróbka5,08
245Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)próbka35,56
246Oznaczenie pHpróbka5,08
247Oznaczenie azotu amonowegopróbka40,64
248Oznaczenie substancji organicznejpróbka40,64
249Oznaczenie suchej masy w świeżej próbcepróbka30,48
250Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęcipróbka45,72
251Oznaczenie azotu ogólnegopróbka60,96
252Oznaczenie wapnia metodą miareczkową (z mineralizacją)próbka81,28
253Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną (z mineralizacją)próbka50,80
254Mineralizacja do oznaczenia wapnia i fosforu (w kwasie siarkowym i nadtlenku wodoru)próbka40,64
255Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASApróbka7,62
256Oznaczenie fosforu metodą kolorymetrycznąpróbka10,16
257Mineralizacja do oznaczenia pierwiastków śladowych i magnezupróbka40,64
258Oznaczenie miedzi metodą ASApróbka15,24
259Oznaczenie cynku metodą ASApróbka15,24
260Oznaczenie niklu metodą ASApróbka45,72
261Oznaczenie chromu metodą ASApróbka45,72
262Oznaczenie ołowiu metodą ASApróbka45,72
263Oznaczenie kadmu metodą ASApróbka45,72
264Oznaczenie magnezu metodą ASApróbka6,10
265Oznaczenie boru metodą kolorymetrycznąpróbka55,88
266Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówpróbka45,72
267Oznaczenie manganu metodą ASApróbka15,24
268Oznaczenie żelaza metodą ASApróbka15,24
269Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastekpróbka19,81
270Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ściekówgodz.30,48
VII. Badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego
271Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez)próbka10,67
272Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczychpróbka42,67
273Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo)próbka28,45
274Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor)próbka42,67
275Badanie azotu mineralnego - 0-60 cm (2 próbki)próbka22,86
276Badanie azotu mineralnego - 0-90 cm (3 próbki)próbka34,54
277Inne niewymienione badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowegogodz.30,48
VIII. Badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego
278Oznaczenie białka, tłuszczu, włókna, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu w paszachpróbka179,32
279Oznaczenie pH i lotnych kwasów tłuszczowych w kiszoncepróbka44,20
280Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiapróbka68,07
281Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + jednego mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiapróbka81,28
282Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiapróbka119,38
283Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiapróbka137,16
284Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + jednego mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiapróbka126,49
285Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + czterech mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan)próbka126,49
286Inne niewymienione badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczegogodz.30,48
IX. Prace terenowo-kartograficzne
287Pobieranie próbki gleby - warstwa wierzchniapróbka15,24
288Pobieranie próbek gleby - warstwa orna + podglebie (albo tylko podglebie)próbka30,48
289Pobieranie próbek gleby - warstwa orna + podglebie + warstwy głębsze (albo tylko warstwy głębsze)próbka45,72
290Kopanie odkrywki glebowej do 2 modkrywka152,40
291Pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszypróbka30,48
292Pobieranie próbki nawozupróbka60,96
293Pobieranie próbki osadu ściekowegopróbka85,34
294Pobieranie próbki nawozów naturalnych stałychpróbka85,34
295Pobieranie próbki nawozów organicznych lub organiczno-mineralnychpróbka85,34
296Pobieranie próbki nawozów naturalnych płynnychpróbka170,69
297Pobieranie próbki nawozów płynnychpróbka71,12
298Pobieranie próbki wody pod powierzchnią glebypróbka45,72
299Sporządzenie mapy odczynu i zasobności glebypróbka2,84
300Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby techniką komputerowąpróbka7,11
301Przerysowanie mapy/sporządzenie mapy zasobności z wykorzystaniem GPS (do nawożenia precyzyjnego)szt.90,93
302Inne niewymienione prace terenowo-kartograficznegodz.30,48
X. Opracowywanie wyników przeprowadzonych analiz i badań
303Opracowanie wyników badańpróbka3,05
304Opiniowanie lub sporządzenie planu nawożeniagatunek rośliny na pow. do 4 ha7,11
305Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu, fosforu, potasugatunek rośliny na pow. do 4 ha7,11
306Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu - polegatunek rośliny na pow. do 4 ha3,05
307Obliczenie zawartości azotu, fosforu, potasu w nawozach naturalnychpróbka7,11
308Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczychszt.15,24
309Sporządzenie atestu potwierdzającego jakość nawozu wapniowegoszt.30,48
310Zalecenie nawozowe indywidualneszt.71,12
311Zalecenie nawozowe sadowniczeszt.15,24
312Zalecenie nawozowe w formie broszuryszt.7,11
313Opinia lub ekspertyzagodz.30,48
314Ocena zawartości azotu w profilu glebowympróbka7,11
315Sporządzenie syntezy wyników badańgodz.30,48
316Opiniowanie składu jakościowego nawozupróbka71,12
317Opiniowanie składu jakościowego osadu ściekowego lub ściekupróbka142,24
318Ocena wyników badań gleby w celu stosowania osadów ściekowychpróbka71,12
319Wydanie zaświadczenia dotyczącego stosowania nawozów i ich przechowywaniaszt.7,11
320Wydanie zaświadczenia dotyczącego stosowania nawozów i ich przechowywania, wraz z oględzinami miejsc przechowywania tych nawozówszt.49,78
321Ustalenie zalecanej dawki wapna na podstawie aktualnych wyników badań pH wykonanych w latach poprzednich lub w ramach badań odczynu i zasobności glebypróbka1,73
322Inne niewymienione opracowywania wyników przeprowadzonych analiz i badańgodz.30,48
XI. Działalność szkoleniowa i informacyjna w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa
323Prowadzenie szkolenia w zakresie stosowania nawozówcykl710,69
324Prowadzenie szkolenia teoretycznego na zlecenie podmiotugodz./ osobę42,67
325Prowadzenie szkolenia praktycznego na zlecenie podmiotugodz./ osobę142,24
326Inna działalność szkoleniowo-informacyjna na zlecenie podmiotugodz.42,67
* do kwoty opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).