Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.50.230

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Na podstawie art. 126 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89, poz. 517, z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 213) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187 i z 1992 r. Nr 38, poz. 164) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Jeżeli podmiotem zlecającym nie jest organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator - stawki wynagrodzenia ustalone w ust. 1 podwyższa się o wielkość obciążeń podatkowych obejmujących to wynagrodzenie, z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.