§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.242.2419

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 210, poz. 2138) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.".