Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.231.1947

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489, z 2001 r. Nr 63, poz. 636 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 4, poz. 37) § 43 i 44 otrzymują brzmienie:

"§ 43. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 44. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.