Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.16.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 lutego 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ prowadzący rejestr zakładów opieki zdrowotnej może dokonać wpisu do rejestru zakładu prowadzącego działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań określonych w:

1) części I ust. 4, 6, 10, 11, 13 i 14, części II ust. 8, 9 i 13, części IV ust. 2, 7, 10 i 11, części V ust. 2 i 4 załącznika nr 1,

2) części I ust. 3-9, 12-16, 23, 25 pkt 3, ust. 26 i 28, części II ust. 2 i 7, części III ust. 2 i 3, części IV ust. 2, 5 i 6, części V ust. 3 i 4, części VI ust. 2, 3, 6 i 8, części VII ust. 5, 9, 10 i 13, części VIII ust. 1, 2, 4 i 8, części XI ust. 1, części XII ust. 1, części XIII ust. 1 i 6, części XIV ust. 1, 4, 9 i 11-13, części XV ust. 6, części XVI ust. 2, części XIX ust. 2, części XXI ust. 1, 7, 8 i 10, części XXII ust. 1 załącznika nr 2,

3) ust. 2, 3 pkt 5 i 6, ust. 4, 6 i 8 załącznika nr 3,

4) części I ust. 2 załącznika nr 5,

jeżeli odstępstwa od tych wymagań nie spowodują zagrożenia dla zdrowia osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu lub jego pracowników.",

b) w ust. 2 wyrazy "trzy lata" zastępuje się wyrazami "sześć lat",
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części I w ust. 27 skreśla się wyraz "kotłowni",
b) w części II skreśla się ust. 5,
3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części IV w ust. 2 wyrazy "XIII ust. 3 i 5" zastępuje się wyrazami "XII ust. 3 i 4".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.