§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki... - Dz.U.2003.99.918 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.918

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba, o której mowa w ust. 1, obowiązana jest uzupełnić wymagane kwalifikacje w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.".