§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne... - Dz.U.2011.254.1526 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.254.1526

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2011 r.
§  2.
Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół, kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego lub wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki je powierzono.