Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.61.662

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

Na podstawie art. 169b ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439 i Nr 49, poz. 483) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych (Dz. U. Nr 134, poz. 873 i Nr 160, poz. 1069) w § 7 skreśla się ust. 2.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.