Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.9.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 23 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

Na podstawie art. 13f ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 518) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz. U. Nr 58, poz. 477) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Na statku podnoszącym polską banderę zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym poza granicami obszarów kontroli emisji tlenków siarki (SOx) określonych w załączniku VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwanej dalej "Konwencją MARPOL", z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych, nie może przekraczać:

1) 4,5 % m/m do dnia 31 grudnia 2011 r.;

2) 3,5 % m/m od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Na statku podnoszącym polską banderę zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym w granicach obszarów kontroli emisji tlenków siarki (SOx), określonych w załączniku VI do Konwencji MARPOL, nie może przekraczać 1,0 % m/m.";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym na wszystkich statkach przebywających w polskich obszarach morskich nie może przekraczać 1,0 % m/m.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).