Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy. - Dz.U.2003.33.271 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.33.271

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 lutego 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 45 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 62, poz. 729, z 2001 r. Nr 30, poz. 347 oraz z 2002 r. Nr 86, poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy,";

2)
w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku wyznaczenia na stanowisko służbowe po zakończeniu przez niego pełnienia służby poza granicami państwa:

a) w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji międzynarodowej lub przy międzynarodowej strukturze wojskowej,

b) w organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej strukturze wojskowej,

c) w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych";

3)
w § 12:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uposażenie wypłaca się żołnierzom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który uposażenie to przysługuje.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Terminy płatności dodatków do uposażenia zasadniczego określają przepisy w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.";

4)
w § 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) generała (admirała) - zalicza się do grupy uposażenia A lub do grupy uposażenia B,".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.