Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy. - Dz.U.2001.30.347 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.30.347

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 marca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 45 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 45a ust. 2, a także w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 62, poz. 729) w § 11 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierzowi zawodowemu przeniesionemu na inne stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia:

1) wskutek orzeczenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia służby na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli niezdolność ta została spowodowana wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej lub chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby,

2) w przypadku wyznaczenia na stanowisko służbowe po zakończeniu przez niego pełnienia służby poza granicami państwa w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej strukturze wojskowej albo w organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej strukturze wojskowej

- zachowuje się, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, na okres zajmowania tego stanowiska, uposażenie według grupy uposażenia przysługującej na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym lub grupy pośredniej.";

2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W stosunku do żołnierza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, grupą uposażenia przysługującą na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym jest grupa przysługująca na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym lub grupa uposażenia, do jakiej było zaszeregowane stanowisko służbowe, które zajmował, pełniąc służbę poza granicami państwa, jeżeli jest korzystniejsza."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.