Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.48.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 grudnia 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1965 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 1965 r. Nr 47, poz. 297 i z 1967 r. Nr 28, poz. 133) wprowadza się następującą zmianę:

w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że wskaźnik procentowy wpływów bieżących i na poczet zaległości w stosunku do przypisu netto zobowiązania pieniężnego jest niższy od odpowiedniego wskaźnika wykonania składki na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń osiągniętego w roku poprzedzającym rok, w którym po raz pierwszy nastąpiło połączenie należności w jedno zobowiązanie pieniężne, wówczas przekazuje się Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń kwotę odpowiadającą wskaźnikowi wykonania składki w roku poprzedzającym rok połączenia należności w jedno zobowiązanie pieniężne, nie więcej jednak niż 98% przypisu netto składki, a pozostałą kwotę wpływów rozlicza się pomiędzy pozostałych wierzycieli według zasady określonej w ust. 1."

§  2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się poczynając od rozliczenia wpływów zobowiązań pieniężnych za rok 1967.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.