Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.36.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 maja 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.

Na podstawie art. 22 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1952 r. Nr 7, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prawa wieczystego użytkowania".

2) pkt 4 skreśla się, a punkty oznaczone numeracją "5", "6" i "7" otrzymują numerację "4", "5" i "6".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 października 1961 r.