Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.223

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 lipca 1952 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.

Na podstawie art. 3 i art. 20 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 283 i z 1952 r. Nr 32, poz. 215) zarządza się, co następuje:
1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 293) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i na osobach prawnych:

1) które gospodarują na gruntach państwowych zarządzanych przez prezydia rad narodowych, instytucje publiczno-prawne, przedsiębiorstwa państwowe lub przedsiębiorstwa, będące pod zarządem państwowym,

2) którym b. zarządy gminne (miejskie) lub prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych oddały w gospodarowanie grunty prywatne, podlegające przymusowemu zagospodarowaniu na podstawie dekretu z dnia 30 marca 1945 r. o przymusowym zagospodarowaniu użytków rolnych (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 59),

3) którym jako bezrolnym, małorolnym i średniorolnym pozostawiono nienaruszone prawo użytkowania dóbr martwej ręki na skutek ważnie zawartych umów dzierżawy przed przejęciem przez Państwo nieruchomości ziemskich lub ich części na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 87),

4) którym pozostawiono w dotychczasowym użytkowaniu grunty, o które pomniejszono w drodze regulacji gospodarstwa nadane im w trybie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) oraz dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279),

5) którzy gospodarują na gruntach państwowych (poniemieckich, poukraińskich, poobszarniczych) bez aktu nadania lub bez umowy dzierżawy (użytkowania),

6) którym na podstawie umowy, zawartej przez prezydium gminnej rady narodowej oddano do zagospodarowania odłogi i inne nie zagospodarowane użytki rolne na okres co najmniej 3 lat.

2. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach określonych w ust. 1 tylko za te lata podatkowe, w których użytkują (dzierżawią) one grunty."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.