§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.123

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2013 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.