Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.95.605

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione2)

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1, w wykazie substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin podlega ograniczeniom, dodaje się pkt 3-30 w brzmieniu:

"3) 1,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazyna - stosowana wyłącznie do odkażania przedmiotów używanych do produkcji rolniczej, szklarni, maszyn oraz narzędzi rolniczych,

4) 2-metylo-3-buten-2-ol - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

5) 3-karen - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

6) 4,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol,((S)-cis-werbenol) - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

7) aldehyd glutarowy - stosowany wyłącznie do odkażania narzędzi rolniczych, pojazdów, pustych magazynów do przechowywania produktów roślinnych oraz szklarni, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych oraz na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych,

8) alfa-pinen - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

9) anetol - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

10) biohumus - stosowany wyłącznie do ochrony roślin ozdobnych,

11) brodifakum - stosowany wyłącznie jako środek do zwalczania gryzonii i kretów w postaci przynęt gotowych, umieszczanych w specjalnie skonstruowanych podajnikach, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych,

12) chalkogran - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

13) chitozan - stosowany wyłącznie do ochrony roślin warzywnych i ozdobnych,

14) EDTA i jego sole - stosowany wyłącznie w szkółkach drzewek sadowniczych,

15) etanedial - stosowany wyłącznie do odkażania narzędzi rolniczych, pojazdów, pustych magazynów do przechowywania produktów roślinnych oraz szklarni, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych oraz na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych,

16) ipsdienol - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

17) kwas izomasłowy - stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaka, kukurydzy, zbóż i buraków,

18) kwas izowalerianowy - stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaka, kukurydzy, zbóż i buraków,

19) kwas nadoctowy - stosowany wyłącznie do dezynfekowania szklarni, magazynów, narzędzi rolniczych i innego wyposażenia,

20) miazga czosnkowa - stosowana wyłącznie do ochrony roślin warzywnych i ozdobnych,

21) myrcenol - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

22) olejek pomarańczowy - stosowany wyłącznie do ochrony sałaty,

23) olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4 - stosowany wyłącznie do ochrony sadzeniaków ziemniaka,

24) p-hydroksybenzoesan metylu - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

25) sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2 - stosowana wyłącznie do zapobiegania wzrostowi chwastów i mchów w ogrodach i na terenach rekreacyjnych,

26) terpinolen - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

27) wyciąg z produktów spożywczych kwasu fosforowego i mączki rybnej przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki - stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaków, buraków, zbóż, rzepaku oleistego i roślin strączkowych,

28) wyciąg z grejpfruta - stosowany wyłącznie do ochrony roślin warzywnych, ozdobnych i obróbki nasion oraz odkażania sprzętu używanego pod dachem,

29) wyciąg z dębu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego, mangrowii czerwonej - stosowany wyłącznie do ochrony buraka cukrowego,

30) wyciąg z mięty pieprzowej - stosowany wyłącznie do ochrony przy obróbce nasion przed wysiewem.";

2)
w załączniku nr 2:
a)
w części I w ust. 1:
po lp. 14 dodaje się lp. 14a w brzmieniu:
14a8-hydroksycholina
po lp. 22 dodaje się lp. 22a w brzmieniu:
22aazynofos metylowy
po lp. 42 dodaje się lp. 42a w brzmieniu:
42aendosulfan
po lp. 54a dodaje się lp. 54b w brzmieniu:
54bheksakonazol
po lp. 64b dodaje się lp. 64c w brzmieniu:
64cmetabenzotiazuron
po lp. 98 dodaje się lp. 98a w brzmieniu:
98asulfamat amonu
po lp. 99 dodaje się lp. 99a w brzmieniu:
99atetratiowęglan sodu
po lp. 107 dodaje się lp. 107a w brzmieniu:
107awinchlozolina
b)
część II otrzymuje brzmienie:

II. Substancje aktywne, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach ochrony roślin, oraz termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające te substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie

1. Związki chemiczne

Lp.Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślinTermin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie
123
1(E,Z)-8,10-tetradekadienyldo dnia 22 grudnia 2008 r.
2(E/Z)-9-dodecen-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
31,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazynado dnia 30 czerwca 2010 r.
42-etylo-1-dioksaspiro (4,4) nonando dnia 22 grudnia 2008 r.
52-merkaptobenzotiazoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
62-metoksypropan-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
72-metoksypropan-2-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
82-metylo-3-buten-2-oldo dnia 30 czerwca 2010 r.
92-naftylooksyacetamiddo dnia 22 grudnia 2008 r.
103-karendo dnia 30 czerwca 2010 r.
113-metylo-3-buten-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
124,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol, ((S)-cis-werbenol)do dnia 30 czerwca 2010 r.
13alachlordo dnia 18 czerwca 2008 r.
14albumina mlekado dnia 22 grudnia 2008 r.
15aldehyd cynamonowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
16aldehyd glutarowydo dnia 30 czerwca 2010 r.
17alfa-pinendo dnia 30 czerwca 2010 r.
18anetoldo dnia 30 czerwca 2010 r.
19asfaltdo dnia 22 grudnia 2008 r.
20benzolinondo dnia 22 grudnia 2008 r.
21biohumusdo dnia 30 czerwca 2010 r.
22brodifakumdo dnia 30 czerwca 2010 r.
23chalkogrando dnia 30 czerwca 2010 r.
24chitozando dnia 30 czerwca 2010 r.
25chloralozdo dnia 22 grudnia 2008 r.
26chlorek wapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
27chlorofasynondo dnia 22 grudnia 2008 r.
28cis-zeatyndo dnia 22 grudnia 2008 r.
29cytronelloldo dnia 22 grudnia 2008 r.
30diazynondo dnia 6 grudnia 2008 r.
31dichlorfosdo dnia 6 grudnia 2008 r.
32dimetenamiddo dnia 22 czerwca 2008 r.
33dimetipindo dnia 2 lutego 2009 r.
34diurondo dnia 13 grudnia 2008 r.
35EDTA i jego soledo dnia 30 czerwca 2010 r.
36etanedialdo dnia 30 czerwca 2010 r.
37eugenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
38fenitrotiondo dnia 25 listopada 2008 r.
39flufenzynado dnia 22 grudnia 2008 r.
40flumetsulamdo dnia 22 grudnia 2008 r.
41foksymdo dnia 22 grudnia 2008 r.
42formaldehyddo dnia 22 grudnia 2008 r.
43fosalondo dnia 22 czerwca 2008 r.
44fosforan trójwapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
45haloksyfop-Rdo dnia 19 grudnia 2008 r.
46HBTA jako środek odkażającydo dnia 22 grudnia 2008 r.
47ipsdienoldo dnia 30 czerwca 2010 r.
48ipsenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
49karbaryldo dnia 21 listopada 2008 r.
50karbofurando dnia 13 grudnia 2008 r.
51karbosulfando dnia 13 grudnia 2008 r.
52kazeinado dnia 22 grudnia 2008 r.
53kompleks miedziowy 8-hydroksychinoliny z kwasem salicylowymdo dnia 22 grudnia 2008 r.
54kumylfenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
55kwas foliowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
56kwas gammaaminomasłowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
57kwas izomasłowydo dnia 30 czerwca 2010 r.
58kwas izowalerianowydo dnia 30 czerwca 2010 r.
59kwas jasmonowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
60kwas mrówkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
61kwas nadoctowydo dnia 30 czerwca 2010 r.
62kwas N-fenyloftalmowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
63kwas p-hydroksybenzoesowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
64kwas walerianowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
65laktofendo dnia 22 grudnia 2008 r.
66lanolinado dnia 22 grudnia 2008 r.
67lecytynado dnia 22 grudnia 2008 r.
68lineatynado dnia 22 grudnia 2008 r.
69malationdo dnia 6 grudnia 2008 r.
70miazga czosnkowado dnia 30 czerwca 2010 r.
71myrcenoldo dnia 30 czerwca 2010 r.
72nadtlenek wodorudo dnia 22 grudnia 2008 r.
73octan (8E, 10E)-8,10-dodekadien-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
74octan (E)-9-dodecen-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
75octan (E/Z)-9-dodecenyludo dnia 22 grudnia 2008 r.
76octan (Z)-11-tetradecen-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
77oksydemeton metylowydo dnia 21 listopada 2008 r.
78oleinado dnia 22 grudnia 2008 r.
79olejek czosnkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
80olejek kanangowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
81olejek pomarańczowydo dnia 30 czerwca 2010 r.
82olejek sojowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
83olejek sosnowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
84olejek wawrzynkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
85olejek z drzewa gwajakowegodo dnia 22 grudnia 2008 r.
86olejek z trawy cytrynowejdo dnia 22 grudnia 2008 r.
87oleje naftowe o nr CAS 64742-55-8 i 64742-57-7do dnia 22 grudnia 2008 r.
88oleje naftowe o nr CAS 74869-22-0do dnia 22 grudnia 2008 r.
89olejki eteryczne przeznaczone do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
90olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4do dnia 30 czerwca 2010 r.
91olej parafinowy o nr CAS 64741-89-5do dnia 22 grudnia 2008 r.
92olej parafinowy o nr CAS 64741-97-5do dnia 22 grudnia 2008 r.
93olej parafinowy o nr CAS 64742-55-8do dnia 22 grudnia 2008 r.
94olej parafinowy o nr CAS 64742-65-0do dnia 22 grudnia 2008 r.
95olej parafinowy o nr CAS 8012-95-1do dnia 22 grudnia 2008 r.
96olej rybny przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
97olej słonecznikowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
98olej talowy surowy o nr CAS 93571-80-3 przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
99olej z oliwekdo dnia 22 grudnia 2008 r.
100parakwatdo dnia 11 lipca 2008 r.
101p-hydroksybenzoesan metyludo dnia 30 czerwca 2010 r.
102pirofosforan żelazado dnia 22 grudnia 2008 r.
103polimer styrenu i akrylamidudo dnia 22 grudnia 2008 r.
104propolisdo dnia 22 grudnia 2008 r.
105proszek musztardowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
106proszek z igieł drzew iglastychdo dnia 22 grudnia 2008 r.
107p-toluenosulfonochloroamid sodudo dnia 22 grudnia 2008 r.
108siarczan mocznikado dnia 2 lutego 2009 r.
109siarczek 2-hydroksyetylbutyludo dnia 22 grudnia 2008 r.
110sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2do dnia 30 czerwca 2010 r.
111sól potasowa kwasu tłuszczowego oleju talowego o nr CAS 61790-12-3do dnia 22 grudnia 2008 r.
112sól sodowa 2-metoksy-5-nitrofenoludo dnia 22 grudnia 2008 r.
113terpinolendo dnia 30 czerwca 2010 r.
114tetramina heksometylenudo dnia 22 grudnia 2008 r.
115tiodikarbdo dnia 25 listopada 2008 r.
116trichlorfondo dnia 21 listopada 2008 r.
117węglan amonudo dnia 22 grudnia 2008 r.
118wodorotlenek wapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
119wodorowęglan sodudo dnia 22 grudnia 2008 r.
120wyciąg z grejpfrutado dnia 30 czerwca 2010 r.
121wyciąg z pestek grejpfrutado dnia 22 grudnia 2008 r.
122wyciąg z kwasu fosforowego spożywczego i mączki rybnej przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 30 czerwca 2010 r.
123wyciąg z dębu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego i mangrowii czerwonejdo dnia 30 czerwca 2010 r.
124wyciąg z mięty pieprzowejdo dnia 30 czerwca 2010 r.
125żelatynado dnia 22 grudnia 2008 r.

2. Mikroorganizmy

Lp.Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślinTermin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie
1Agrobacterium radiobacter, szczep K 84do dnia 22 grudnia 2008 r.
2Bacillus sphaericusdo dnia 22 grudnia 2008 r.
3Bacillus subtilis, szczep IBE 711do dnia 22 grudnia 2008 r.
4bakulowirus GVdo dnia 22 grudnia 2008 r.
5wirus wielościenności jądra Neodiprion sertiferdo dnia 22 grudnia 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) decyzji Komisji 2007/355/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 133 z 25.05.2007, str. 40),

2) decyzji Komisji 2007/356/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 133 z 25.05.2007, str. 42),

3) decyzji Komisji 2007/392/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia oksydemetonu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 7),

4) decyzji Komisji 2007/366/WE z dnia 25 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia tiodikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 139 z 31.05.2007, str. 28),

5) decyzji Komisji 2007/379/WE z dnia 25 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia fenitrotionu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 141 z 02.06.2007, str. 76),

6) decyzji Komisji 2007/387/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia dichlorfosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 145 z 07.06.2007, str. 16),

7) decyzji Komisji 2007/389/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia malationu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 146 z 08.06.2007, str. 19),

8) decyzji Komisji 2007/393/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia diazynonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 9),

9) decyzji Komisji 2007/415/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia karbosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2007, str. 28),

10) decyzji Komisji 2007/416/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia karbofuranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2007, str. 30),

11) decyzji Komisji 2007/417/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia diuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2007, str. 32),

12) decyzji Komisji 2007/437/WE z dnia 19 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia haloksyfopu-R do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 22),

13) decyzji Komisji 2007/442/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (Dz. Urz. UE L 166 z 28.06.2007, str. 16),

14) decyzji Komisji 2007/553/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. dotyczącej niewłączenia siarczanu mocznika i dimetipinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (Dz. Urz. UE L 208 z 09.08.2007 r., str. 10).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959, z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662 oraz z 2007 r. Nr 144, poz. 1009.