Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.657

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 303) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Konstancinie-Jeziornie",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. EDF Polska S.A. w Warszawie",

c)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14. PCO S.A. w Warszawie",

d)
pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20. Polski Holding Obronny Sp. z o.o. w Warszawie",

e)
pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32. MESKO S.A.",

f)
uchyla się pkt 35 i 44,
g)
pkt 45 otrzymuje brzmienie:

"45. Morska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A. w Szczecinie",

h)
pkt 49 i 50 otrzymują brzmienie:

"49. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie

50. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku",

i)
dodaje się pkt 64 w brzmieniu:

"64. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie";

2)
w części II:
a)
uchyla się pkt 18,
b)
pkt 31 i 32 otrzymują brzmienie:

"31. Grupa Azoty S.A. w Tarnowie

32. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu",

c)
uchyla się pkt 33,
d)
pkt 34 i 35 otrzymują brzmienie:

"34. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w Puławach

35. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w Policach",

e)
dodaje się pkt 39 i 40 w brzmieniu:

"39. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie

40. Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. w Dębogórzu";

3)
w części III:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Polskie Ratownictwo Okrętowe w prywatyzacji w Gdyni",

b)
uchyla się pkt 10 i 12;
4)
w części IV:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Bilfinger Infrastructure S.A. w Warszawie",

c)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" Sp. z o.o. S.K.A.",

d)
dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

"28. LineTech Sp. z o.o. S.K.A.";

5)
w części V:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie

2. T-Mobile Polska S.A. w Warszawie",

b)
uchyla się pkt 3,
c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Orange Polska S.A. w Warszawie",

d)
pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Telefonia Dialog Sp. z o.o. we Wrocławiu

7. EmiTel Sp. z o.o. w Warszawie",

e)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. TTcomm S.A. w Warszawie";

6)
w części VI:
a)
uchyla się pkt 6,
b)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej",

c)
dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu";

7)
w części VII pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. SENSILAB Polska Sp. z o.o. - S.K.A. w Łodzi".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.