§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.136.1145

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2005 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.