Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa... - Dz.U.2004.150.1574 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.150.1574

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 143, poz. 1198 oraz z 2003 r. Nr 207, poz. 2015) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM EKSPORTU LUB TRANZYTU PRZEZ POLSKI OBSZAR CELNY TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Lp.KRAJUWAGI
123
1ISLAMSKIE PAŃSTWO AFGANISTANUDotyczy wyłącznie dostaw na tereny pod kontrolą Talibów.
2BOŚNIA I HERCEGOWINANie dotyczy dostaw broni strzeleckiej przeznaczonej dla sił policyjnych w Bośni i Hercegowinie oraz sprzętu saperskiego.
3REPUBLIKA IRAKUNie dotyczy dostaw niezbędnych dla Rządu Iraku lub sił wielonarodowych, które mają służyć celom rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1546 (2004).
4DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGANie dotyczy czasowych dostaw na potrzeby Misji Narodów Zjednoczonych w DRK oraz zintegrowanych narodowych Sił Zbrojnych i Policji Konga.

Nie dotyczy czasowych dostaw do użytku osobistego personelu Narodów Zjednoczonych oraz czasowych dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do użytku osobistego dla przedstawicieli i personelu mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy czasowych dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego*, pomocy oraz szkoleń wyłącznie do celów humanitarnych i ochrony osobistej, po wcześniejszej notyfikacji Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy sprzętu saperskiego.

5REPUBLIKA LIBERIINie dotyczy dostaw na potrzeby Misji Pokojowej Narodów Zjednoczonych (UNMIL) w Liberii.

Nie dotyczy dostaw na potrzeby międzynarodowych programów szkoleniowych oraz reformy sił zbrojnych i policji Liberii oraz dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej oraz pomocy technicznej lub szkoleń, po wyrażeniu zgody przez właściwy Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na użytek osobisty personelu Narodów Zjednoczonych oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

6WIELKA LIBIJSKA ARABSKA DŻAMAHIRIJA LUDOWO-SOCJALISTYCZNA
7ZWIĄZEK MYANMARNie dotyczy kontraktów, które weszły w życie przed 8.11.1996 r.

Nie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej oraz związanej z tym pomocy technicznej lub szkoleń.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

8REPUBLIKA RWANDYNie dotyczy rządu Rwandy.
9REPUBLIKA SIERRA LEONENie dotyczy rządu Sierra Leone.

Nie dotyczy dostaw na potrzeby Misji Pokojowej Narodów Zjednoczonych w Sierra Leone (United Nations Mission in Sierra Leone - UNAMSIL) oraz sił pokojowych ECOMOG.

10REPUBLIKA SOMALIJSKANie dotyczy dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej lub w celach realizacji programów w ramach Procesu na rzecz Pokoju i Pojednania, po wyrażeniu zgody przez właściwy Komitet Sankcji Narodów Zjednoczonych.

Nie dotyczy odzieży ochronnej, w tym kamizelek ochronnych i hełmów czasowo wwożonych na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych, mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

11REPUBLIKA SUDANUNie dotyczy nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej dla określonych programów Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

Nie dotyczy sprzętu saperskiego oraz związanej z nim pomocy finansowej i technicznej.

12REPUBLIKA ZIMBABWENie dotyczy nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego* do celów humanitarnych i ochrony osobistej dla określonych programów Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Nie dotyczy czasowych dostaw odzieży ochronnej, kamizelek ochronnych i hełmów na potrzeby personelu Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz przedstawicieli i personelu mediów, organizacji humanitarnych i pomocy rozwojowej.

13WSZYSTKIE KRAJE ŚWIATAZakaz dotyczy dostaw dla Usamy bin Ladena, członków organizacji Al-Qaida, Talibów oraz innych osób fizycznych, grup, wspólnot i przedsięwzięć z nimi związanych.
Zakaz dotyczy wywozu z polskiego obszaru celnego min przeciwpiechotnych objętych kodem CN 9306 90 10 Nomenklatury Scalonej, stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Zakaz nie dotyczy min wywożonych za granicę:

1) przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych

RP uczestniczące w operacjach mających

na celu utrzymanie międzynarodowego

pokoju i bezpieczeństwa;

2) przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych

RP uczestniczące w ćwiczeniach

wojskowych organizowanych na podstawie

porozumień międzynarodowych;

3) które zostały przywiezione przez

jednostki wojskowe państw obcych do

wykorzystania w ramach ćwiczeń

wojskowych przeprowadzanych na

terytorium RP na podstawie porozumień

międzynarodowych.

* Nieśmiercionośny sprzęt wojskowy - sprzęt przeznaczony do celów wojskowych, którego bezpośrednie i zgodne z przeznaczeniem użycie nie wywołuje skutku śmiertelnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIEM EKSPORTU LUB TRANZYTU PRZEZ POLSKI OBSZAR CELNY TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Lp.KRAJUWAGI
123
1CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWADotyczy również Tajwanu
2ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU
3KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
4REPUBLIKA KUBY
5SYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA