Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.34.199

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lipca 1963 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych.

Na podstawie art. 26 ust. 2, art. 35 ust. 4 i art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61 i z 1960 r. Nr 51, poz. 300) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1962 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych (Dz. U. Nr 27, poz. 128) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule oraz w § 13 wyrazy "wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych" zastępuje się wyrazami "wpłat z zysku, nadwyżek środków obrotowych, wpłat amortyzacji oraz odprowadzeń z funduszu inwestycyjno-remontowego";
2) w § 1 ust. 3 i w § 4 pkt 2 wyrazy "wpłat z zysku i nadwyżek środków obrotowych" zastępuje się wyrazami "wpłat z zysku, nadwyżek środków obrotowych, wpłat amortyzacji oraz odprowadzeń z funduszu inwestycyjno-remontowego".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.