§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.91.746

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2009 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.