Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.109.915

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne (Dz. U. Nr 246, poz. 2471) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rodzaj pomieszczeń i urządzeń technicznych, które mogą być wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład zboża, rzepak lub nasiona roślin bobowatych-motylkowatych oraz towary rolne zamrożone lub schłodzone;";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Przedsiębiorstwo składowe przyjmujące na skład zboża, rzepak lub nasiona roślin bobowatych-motylkowatych posiada magazyny lub wydzielone pomieszczenia składowe przeznaczone do składowania towarów o pojemności nie mniejszej niż 5.000 ton, z czego nie mniej niż 250 ton zostaje wydzielone pod dom składowy.

2. Przedsiębiorstwo składowe przyjmujące na skład towary rolne zamrożone lub schłodzone posiada chłodnie przeznaczone do składowania towarów o pojemności nie mniejszej niż 100 ton.";

3) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Magazyny lub wydzielone pomieszczenia składowe, o których mowa w § 2 ust. 1, wyposaża się w urządzenia zapewniające:";

4) po § 3 dodaje się § 3a-3f w brzmieniu:

"§ 3a. Towary rolne dostarczane do domu składowego zamrożone lub schłodzone zaopatruje się w:

1) handlowy dokument identyfikacyjny;

2) świadectwo zdrowia lub deklarację jakości wystawioną przez producenta.

§ 3b. Dom składowy przyjmujący na skład towary rolne zamrożone wyposaża się w komory składowe izolowane przeznaczone do przechowywania towaru zamrożonego, posiadające amoniakalne instalacje chłodnicze lub freonowe, zapewniające utrzymanie temperatury przechowywania nie wyższej niż -18°C.

§ 3c. 1. Dom składowy przyjmujący na skład towary rolne schłodzone, które mają być przechowywane jako zamrożone, wyposaża się w zamrażalnie o minimalnej pojemności chłodniczej 200 m3, o działaniu okresowym, przeznaczone do zamrażania towarów rolnych w środowisku powietrza w temperaturze nie wyższej niż -25 °C, posiadające:

1) chłodnice powietrza o dużej powierzchni chłodzącej;

2) wentylatory do wywoływania wymuszonego obiegu powietrza lub

3) urządzenia zamrażalnicze będące tunelami okresowymi lub ciągłymi, zamrażające:

a) w środowisku powietrza,

b) poprzez kontakt towaru rolnego z powierzchnią chłodzącą lub

c) poprzez kontakt towaru rolnego z cieczą o niskiej temperaturze.

2. Dom składowy przyjmujący na skład towary rolne schłodzone, które mają być przechowywane jako schłodzone, wyposaża się w komory składowe izolowane posiadające amoniakalne instalacje chłodnicze lub freonowe, zapewniające utrzymanie temperatury przechowywania w granicach od -1 do +4 °C.

§ 3d. Niedopuszczalne jest zamrażanie towarów rolnych w komorach składowych.

§ 3e. 1. Komory składowe, o których mowa w § 3b i § 3c ust. 2, wyposaża się w urządzenia zapewniające:

1) przyjęcie i wydanie towaru rolnego oraz jego transport wewnętrzny poziomy i pionowy, takie jak:

a) rampy przeładunkowe obudowane,

b) doki załadunkowe i wyładunkowe,

c) wózki podnośnikowe i wózki paletowe,

d) windy towarowe;

2) składowanie towaru rolnego, takie jak: stojaki, elki, palety i regały;

3) ważenie, takie jak: wagi pomostowe, uchylne lub wjazdowe;

4) pomiar temperatury w zamrażalniach i komorach składowych, takie jak:

a) termografy,

b) automatyczne rejestratory temperatury,

c) cyfrowe systemy kontroli i rejestrowania temperatury;

5) pomiar temperatury towaru rolnego, takie jak: termometry alkoholowe, termometry elektroniczne z miernikami wgłębnymi temperatury.

2. Komory składowe, o których mowa w § 3c ust. 2, oprócz urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wyposaża się w cyfrowe systemy kontroli i rejestrowania wilgoci.

3. Komory składowe posiadające amoniakalne instalacje chłodnicze wyposaża się w urządzenia zabezpieczające przed wyciekiem amoniaku:

1) detektory przenośne sygnalizujące stężenie amoniaku lub

2) urządzenia stacjonarne sygnalizujące stężenie amoniaku i automatycznie wprowadzające działania prewencyjne.

§ 3f. W domu składowym pobiera się próbki towaru rolnego.";

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Laboratorium przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład zboże, rzepak lub nasiona roślin bobowatych-motylkowatych wyposaża się w następujące urządzenia pomiarowo-badawcze dostosowane do zakresu i metodyk badań jakości towarów:

1) wilgotnościomierz;

2) gęstościomierz z pojemnikiem 1,0 l lub 0,25 l;

3) zestaw do oznaczania liczby opadania;

4) sita do oznaczania zanieczyszczeń;

5) separator laboratoryjny;

6) analizator NIR z aktualną kalibracją lub zestawy do oznaczania:

a) zawartości białka metodą Kjeldahla,

b) wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny'ego lub ilości i jakości glutenu.

2. Laboratorium przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne zamrożone lub schłodzone wyposaża się w następujące urządzenia pomiarowo-badawcze:

1) wagę laboratoryjną z dokładnością ważenia -/+0,1 g;

2) termometry o zakresach pozwalających na kontrolowanie temperatury towarów rolnych zamrożonych lub schłodzonych z dokładnością 0,5 °C;

3) próbniki świdrowe i nożowe do pobierania próbek towarów rolnych;

4) przyrząd do pomiaru mięsności tusz wieprzowych;

5) lodówkę z zamrażalnikiem do przechowywania próbek towarów rolnych mrożonych lub schłodzonych.";

6) w § 5:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wartość finansową towarów rolnych przyjmowanych na skład, wymienionych w § 2 ust. 1, oblicza się, mnożąc pojemność składową magazynu przez cenę interwencyjną zboża.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wartość finansową towarów rolnych schłodzonych lub zamrożonych, przyjmowanych na skład, strony określają w ramach zawieranych umów.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).