§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.8.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 1980 r.
§  1.
W § 4 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 października 1977 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych (Dz. U. Nr 34, poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po ust. 9 dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu:

"10. Stawki czynszu najmu za lokale użytkowe, ustalone według zasad określonych w ust. 3, mogą być obniżane od 50 do 75% osobom podejmującym działalność gospodarczą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. U. z 1976 r. Nr 19, poz. 123 i z 1978 r. Nr 31, poz. 135). Obniżone stawki czynszu za lokal spółdzielczy powinny zapewniać pełne pokrycie kosztów eksploatacji i remontów oraz spłaty kredytów inwestycyjnych przypadających za dany lokal.";

2)
dotychczasowy ust. 10 oznacza się jako ust. 11, a w jego treści wyrazy "w ust. 8 i 9" zastępuje się wyrazami "w ust. 8, 9 i 10".