§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem... - Dz.U.2014.844 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.844

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2014 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 1514 oraz z 2014 r. poz. 99) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do pomocy, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych", oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis".";

2)
w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w formie kapitału podwyższonego ryzyka określonego w art. 29 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.";

3)
w § 3:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 - udzielanej mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24).",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 3,
c)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis prowadzi działalność, w związku z którą, zgodnie z ust. 1 i 2, nie może być udzielana taka pomoc, oraz inną działalność, pomoc de minimis może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do:

1) prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz pozostałej działalności, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod;

2) określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów zgodnie z pkt 1.";

4)
w § 6 uchyla się ust. 5;
5)
w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomocy publicznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7.";

6)
po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

"Rozdział 7a

Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w formie kapitału podwyższonego ryzyka

§ 32a. 1. Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w formie kapitału podwyższonego ryzyka jest udzielana mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom:

1) realizującym fazę badań lub rozwoju produktu, dla których udzielana pomoc stanowi pomoc na zapewnienie kapitału zalążkowego w rozumieniu art. 28 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, lub

2) wprowadzającym na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych, dla których udzielana pomoc stanowi pomoc na zapewnienie kapitału na rozruch w rozumieniu art. 28 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

2. Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w formie kapitału podwyższonego ryzyka, o której mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, jest udzielana, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy, we współpracy z podmiotem mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, którego wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji, zwanym dalej "funduszem".

§ 32b. 1. Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w formie kapitału podwyższonego ryzyka polega na dokonywaniu przez fundusz inwestycji, w formie wkładów pieniężnych, w szczególności przez obejmowanie nowych akcji lub udziałów, uczestnictwo w spółkach osobowych lub innych jednostkach organizacyjnych, w tym nieposiadających osobowości prawnej, oraz przez obejmowanie instrumentów dłużnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, w których fundusz objął akcje lub udziały lub podjął się uczestnictwa, i udzielanie im pożyczek.

2. Obejmowane instrumenty finansowe nie mogą być przedmiotem oferty publicznej ani akcjami spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

3. Obejmowane instrumenty dłużne oraz udzielane pożyczki nie mogą być oprocentowane poniżej poziomu stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

4. Wartość obejmowanych akcji lub udziałów oraz uczestnictwa w spółkach osobowych lub innych jednostkach organizacyjnych, w tym nieposiadających osobowości prawnej, oraz inwestycji quasi-kapitałowych, o których mowa w art. 28 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, nie może być niższa niż 70% środków, jakie fundusz zainwestował w mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

5. Dokonanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 29 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

6. Inwestycji, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z zasadami ograniczania ryzyka, kierując się kryteriami ekonomicznymi i dobrymi praktykami w zarządzaniu funduszem.

7. Wysokość wynagrodzenia z tytułu zarządzania funduszem ustala się w zależności od wyników osiąganych przez fundusz.

§ 32c. Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w formie kapitału podwyższonego ryzyka może zostać udzielona mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który zobowiąże się do ograniczenia o 20% maksymalnych pułapów lub maksymalnych kosztów kwalifikowalnych przysługującej mu pomocy publicznej innej niż pomoc, o której mowa w art. 31-37 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, przez okres trzech lat od dnia dokonania pierwszej inwestycji.

§ 32d. Łączna wartość inwestycji dokonanych w jednego mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę nie może przekroczyć w okresie każdych kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych od dnia dokonania pierwszej inwestycji w danego mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę kwoty stanowiącej równowartość w złotych 1 500 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień dokonania danej inwestycji.

§ 32e. 1. Centrum obejmuje i nabywa udziały lub akcje funduszu lub uczestniczy w funduszu działającym w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub innej jednostki organizacyjnej, w tym nieposiadającej osobowości prawnej, za zgodą ministra właściwego do spraw nauki.

2. Centrum wnosi do funduszu z przychodów, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy, nie więcej niż 50% jego całkowitych środków.

3. Wniesienie przez Centrum środków do funduszu może nastąpić nie wcześniej niż w dniu wniesienia do funduszu środków przez inwestorów prywatnych, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. Środki inwestorów prywatnych stanowią nie mniej niż 50% całkowitych środków funduszu.";

7)
w § 35 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.".