Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.83.390

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 sierpnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.",

2)
w § 5:
a)
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "lub związków" zastępuje się wyrazami "albo związków",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, może być cofnięte przez nadającego, co jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danej szkole. O cofnięciu skierowania nadający je powiadamia dyrektora właściwej szkoły oraz organ prowadzący szkołę. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa koszty z tym związane.",

3)
w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły według zasad określonych w § 2 ust. 2-4 otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.