Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.223

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 7 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

Na podstawie art. 11 ust. 7b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego (Dz. U. Nr 266, poz. 2243) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla się pkt 1,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jednostka organizacyjna właściwa w sprawach wart ochronnych - jednostkę organizacyjną Straży Granicznej lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialną za realizację wart ochronnych lub koordynowanie spraw z tym związanych;",

c) uchyla się pkt 3,
d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) akt bezprawnej ingerencji - akt bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, o którym mowa w art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.3));";

2) w § 3:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W skład wart ochronnych wyznacza się funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach wart ochronnych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) posiadają predyspozycje psychofizyczne stwierdzone orzeczeniem lekarskim przez lekarza uprawnionego, spełniającego warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.4));",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w skład wart ochronnych można wyznaczyć funkcjonariuszy niepełniących służby w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach wart ochronnych, jeżeli posiadają co najmniej trzyletni staż służby w Straży Granicznej oraz spełniają warunki określone w ust. 1.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.