Zm.: rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.90.529

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422 i z 1990 r. Nr 42, poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Majątek trwały podmiotów gospodarczych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 443), zwanych dalej "podmiotami gospodarczymi", w rozumieniu rozporządzenia, obejmuje:

1) środki trwałe,

2) wartości niematerialne i prawne.",

2)
w § 2:
a)
w ust. 1 po wyrazach "budowle wodne" dodaje się wyraz "grunty", a wyrazy "1.000.000 zł" zastępuje się wyrazami "5.000.000 zł",
b)
w ust. 3 w pkt 2 dodaje się na końcu po przecinku wyrazy "instrumentów muzycznych",
c)
w ust. 4 wyrazy "od 1991 r." zastępuje się wyrazami "od 1992 r.",
3)
w § 3:
a)
w pkt. 5 skreśla się wyrazy "i terenów",
b)
w pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koszty nabycia innych praw majątkowych, w tym projektów wynalazczych, patentów, wartości firmy, wartości znaków towarowych, koszty organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego,"

c)
w pkt. 8 skreśla się wyrazy "oraz różnice między ceną nabycia a ustalonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kursem walut obcych, zakupionych celem spłaty tych kredytów i pożyczek",
4)
w § 4:
a)
w ust. 1 w pkt. 1 dodaje się na końcu wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2-4",
b)
dodaje się nowe ust. 2-4 w brzmieniu:

"2. Odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podmioty gospodarcze, które wybudowały budynki lub budowle na cudzym gruncie, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy gruntów została zawarta na okres nie krótszy niż 10 lat.

3. Odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podmioty gospodarcze od obcych środków trwałych otrzymanych do użytkowania (umowa leasingu i inne umowy o podobnym charakterze), jeżeli zgodnie z umową po zakończeniu okresu użytkowania nastąpi przeniesienie własności tych środków trwałych, z tym że:

1) w przypadku umów zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498) odpisy amortyzacyjne dokonywane są na zasadach określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia, co oznacza, że ustala się je w proporcji do okresu wynikającego z umowy,

2) w przypadku pozostałych umów, nie wymienionych w pkt. 1, odpisy amortyzacyjne dokonywane są na zasadach określonych w § 8 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz w § 9.

4. Właściciele majątku trwałego, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oddanych w użytkowanie.",

c)
dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie w ust. 5; w ustępie tym dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) gruntów.",

d)
dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 6,
5)
w § 5 w ust. 2 wyrazy "ust. 2 pkt 1-3 i 5-7 oraz ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 5 pkt 1-3 i 5-7 oraz ust. 6",
6)
w § 6 w ust. 1 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności lub metody jej prowadzenia, mogą być dokonane jednorazowo do wysokości nie umorzonej części ich wartości.",

7)
w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych związanych trwale z cudzymi gruntami dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały w sposób udokumentowany przyjęte do użytkowania, przez cały czas trwania umowy najmu lub dzierżawy gruntu, według stawek określonych dla tego rodzaju środków, albo do końca tego miesiąca lub roku, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową albo w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji lub sprzedano.",

8)
w § 8:
a)
w ust. 5 skreśla się dwukrotnie użyte wyrazy "i 3" oraz dodaje po wyrazach "od sumy odpisów amortyzacyjnych" wyrazy "ustalonej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych",
b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Podmioty gospodarcze mogą podane w wykazie stawki amortyzacyjne dla maszyn i urządzeń o charakterze produkcyjnym, grupy 3-6 i 8, oraz środków transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych) przyjętych do użytkowania po dniu 1 stycznia 1991 r. - podwyższać, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2, a w przypadku ich użytkowania w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, których wykaz określi Rada Ministrów - nie wyższych niż 3. Tak ustalone stawki amortyzacyjne stosuje się do wartości brutto środków trwałych w pierwszym roku ich użytkowania, a w następnych latach do ich wartości netto ustalonej na początek kolejnych lat ich użytkowania. Począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło zrównanie rocznej kwoty amortyzacji, obliczonej według zasad określonych w § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 oraz zasad określonych w niniejszym ustępie, podmioty gospodarcze dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1.",

9)
w § 9 w ust. 1 po wyrazach "nie może przekroczyć 10 lat" dodaje się po przecinku wyrazy "a od wartości firmy i kosztów organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego - 5 lat.",
10)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie podane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

PozycjaSymbol*)Nazwa środków trwałychStawka %
grupa, podgrupa, rodzajdalsze szczeble podziału
12345
011Budynki, w tym budynki hoteli miejskich i schronisk turystycznych2,5
z wyjątkiem poz. 02 i 03
0216Budynki mieszkalne (z wyjątkiem rodzaju 166, 168 i 169)1,5
03125, 169, 198Kioski, budki towarowe, domki kempingowe o konstrukcji trwałej wzniesione na fundamencie trwałym, budynki zastępcze z pudeł wagonowych10,0
042Budowle4,0
z wyjątkiem poz. 05
05250, 251, 253, 254, 255, 256, 259, 28, 291, 293, 297, 01Budowle inżynieryjne wodne (z wyjątkiem rodzaju 250-5, 251-3 i 255-5), budowle sportowe, wieże przeciwpożarowe, budowle oznakowania nawigacyjnego, pochylnie i slipy, melioracje szczegółowe2,5
063Kotły i maszyny energetyczne5,0-6,0
z wyjątkiem poz. 07
07323, 324, 325, 326, 343, 344, 349Silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe, silniki powietrzne, zespoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym, reaktory jądrowe10,0-12,5
084Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania8,5-10,0
z wyjątkiem poz. 09-13
0940, 41Obrabiarki do metali skrawające12,5-14,0
104310,4Filtry (prasy) błotniarki, cedzidła mechaniczne, piece do przerobu surowców (z wyjątkiem rodzaju 450-50), piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem rodzaju 451-0), piece do wypalania tunelowe, aparaty bębnowe, suszarki komorowe5,0-6,0
450
4512
454, 475
4770 do 4
6 do 8
1144, 46, 47Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0), maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6 do 8 i 479-0)10,0-12,5
1243401, 02Zamykarki do słoi i do puszek, wymienniki przeponowe rurowe pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego, mikrokomputery 8- i 16- bitowe20,0
465
49
1344981Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do paliw płynnych, wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody, chłodnice odmulin i prób kotłowych rozkładni gazu, kolumny nitracyjne i denitracyjne, odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu, aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrochemicznym oraz sposobem cieplnym, urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego, przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i przenośne maszyny do cięcia termicznego i metodami pokrewnymi, zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetwornice spawalnicze (spawarki wirujące), urządzenia do metalizacji natryskowej, urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi, komputery (z wyjątkiem ujętych w poz. 12), samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, roboty przemysłowe14,0-17,0
465
4690
474
4790
481, 482
4840, 1, 3, 6
49
1450Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego10,0-12,5
z wyjątkiem poz. 15-18
155010, 1Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe25,0
1650233Odgazowywacze20,0
175051Piece prażalnicze fluidyzacyjne stosowane przy produkcji kwasu siarkowego14,0-17,0
185061, 2Aparaty do rektyfikacji powietrza, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego5,0-6,0
5072, 3, 4
1951Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, odlewnicze i torfiarskie oraz geodezyjno-kartograficzne14,0-17,0
z wyjątkiem poz. 20-24
20510Maszyny i urządzenia wiertnicze17,0-20,0
21511Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych25,0
22511Obudowy zmechanizowane, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych (z wyjątkiem rodzaju 518-00,2)20,0
51801 do 04
10 do 12
23512, 513,Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych, maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej rud i węgla, maszyny i urządzenia hutnicze, aglomerowni, wielkopiecowe, nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy, maszyny i urządzenia hutnicze stalowni, inne maszyny i urządzenia hutnicze8,5-10,0
5140, 1, 2, 3
do 6, 8
24517Maszyny i urządzenia torfiarskie10,0-12,5
2552Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich12,5-14,0
z wyjątkiem poz. 26 i 27
265200 do 5Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego, cementowego, autoklawy, maszyny do produkcji elementów z lastryka i kamienia sztucznego7,0-8,5
523
52531
5298, 81, 82
2752434, 40Piece do trampowania głowic "Hagera", piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu25,0
2853Maszyny do wyrobów z metali i tworzyw sztucznych10,0-12,5
z wyjątkiem poz. 29
295350301, 07Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego, maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali, do produkcji węglanów i past emulsyjnych, urządzenia do produkcji półprzewodników17,0-20,0
111, 127,
7
3054Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne10,0-12,5
z wyjątkiem poz. 31
315480Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego5,0-6,0
3255Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyrobów ze skóry10,0-12,5
3356Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych7,0-8,5
z wyjątkiem poz. 34
345616Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wód gazowanych, maszyny impregnacyjne, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem rodzaju 568-40 do 48)12,5-14,0
568
3557Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych10,0-12,5
z wyjątkiem poz. 36 i 37
3657130, 31, 8Autoklawy do hydrolizy, neuralizatory stalowe, neuralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane25,0
37579000, 003,Destruktory, młynki młotkowe, maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych17,0-20,0
01, 02
3858Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych14,0-17,0
z wyjątkiem poz. 39-42
39580, 581Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych (z wyjątkiem wibromłotów), maszyny do robót budowlanych (z wyjątkiem rodzaju 581-2, 31 i 4), szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy do utrzymania dróg20,0
5823
405812, 31, 4Wibratory, zacieraczki do tynku i wibromłoty50,0
41582115, 22Pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności, odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM7,0-8,5
425830,1Kopiarki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, koparki w piaskownicach przemysłu węglowego5,0-6,0
4359Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej10,0-12,5
446Urządzenia techniczne8,5-10,0
z wyjątkiem poz. 45-49
45600, 601Zbiorniki naziemne z cegły betonowe i żelbetonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego), urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia, wyciągi kopalniane, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe, akumulatory hydrauliczne, wagi wozowe, wagonowe i inne wbudowane4,0-5,0
6237
64170
648
657
660
46610 do 615Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna, dźwigniki, wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi (z wyjątkiem rodzajów 641-63, 70, 71, 84), projektory przenośne 16 mm i 35 mm, kontenery14,0-17,0
641
6621
681
47633, 634,Baterie akumulatorów elektrycznych stałych (stacyjnych) i przewoźnych, ekrany kinowe20,0
6625
486440Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie w kopalniach węgla50,0
496440-4Przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych, aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych17,0-20,0
664
5070, 71, 72, 72, 77Tabor szynowy i tabor pływający6,0-7,0
z wyjątkiem poz. 51-53
51700-7067Drezyny i przyczepy do drezyn, lokomotywy akumulatorowe, wozy kopalniane, kontenery pływające, wodoloty oraz łodzie różnego typu, tabor lotniczy12,5-14,0
710 do 71201 do 03
10 do 14
77013
7731010
780-781
52740, 741Pojazdy mechaniczne, szybowce17,0-20,0
742, 744, 782
53743, 745Samochody specjalne, trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym, ciągniki, przyczepy i naczepy, tabor konny, pozostały tabor bezszynowy12,5-14,0
746, 747
748, 75, 76
54Inne nie wymienione maszyny, urządzenia i środki transportowe12,5-14,0
558Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17,0-20,0
z wyjątkiem poz. 56-59
568010Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych, aparaty i sprzęt hydro- i mechanoterapii, wyposażenie cyrków20,0-25,0
8020
804
57803Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych12,5-14,0
58805Wyposażenie teatrów, kin itp., instrumenty muzyczne8,5-10,0
59806, 008Kioski, budki, domki kempingowe, plantacje wikliny10,0
60Inwestycje w obcych środkach trwałych10,0-100,0
______

*) Według Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, wydanej przez Główny Urząd Statystyczny

OBJAŚNIENIA

1. W razie podwyższania lub obniżania stawek amortyzacyjnych podanych w wykazie za pomocą odpowiednich współczynników, mnoży się właściwe dla danych środków trwałych stawki amortyzacyjne, ustalone w wykazie dla warunków normalnych, przez odpowiedni współczynnik określony w § 8 ust. 2 i 4 rozporządzenia.

2. Za pogorszone warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

Za złe warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym wpływem silnej agresji chemicznej, w razie gdy są to obiekty, w których wytwarza się, stosuje w produkcji lub przechowuje agresywne środki chemiczne. Dotyczy to również wypadków silnego działania na środek trwały agresywnych środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 poddane szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

4. Od środków trwałych używanych nowo wprowadzonych do użytkowania, zmodernizowanych w drodze inwestycji, a także o krótszym przewidywanym okresie użytkowania od okresu przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie na skutek ograniczenia zasobów złóż, czasu produkcji określonych produktów lub trwania kontraktu na wykonanie usług lub budowę obiektów za granicą, jak również ograniczenia z góry okresu użytkowania, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, oblicza się stawki amortyzacyjne:

1) gdy w ewidencji księgowej ujmuje się jedynie wartość początkową środka trwałego - według wzoru:

100

So = ------------

Es

2) gdy w ewidencji księgowej ujmuje się zarówno wartość początkową, jak i umorzenie środka trwałego - według wzoru

Wp1 x 100

So = -----------------

Wp2 x Es

w których:

So - roczna stawka amortyzacyjna,

Es - przewidywany okres użytkowania środka trwałego w latach,

Wp1 - nie umorzona część wartości początkowej (brutto) środka trwałego na dzień ustalenia stawki amortyzacyjnej,

Wp2 - wartość początkowa (brutto) środka trwałego, dla którego ustala się stawkę amortyzacyjną.

5. Stawki amortyzacyjne określone w wykazie nie mogą być niższe od dolnej granicy ani wyższe od górnej granicy stawek podanych w tym wykazie.