Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.20.116

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie (Dz. U. Nr 18, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie kształci i wychowuje kadry specjalistów pożarnictwa przygotowanych do objęcia stanowisk wymagających posiadania wyższego wykształcenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.",

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza wydaje absolwentom dyplomy stwierdzające ukończenie wyższej szkoły i nadanie tytułu magistra inżyniera pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa określonej specjalności."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1979 r.