§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.281.2799

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Sądzie Okręgowym w Warszawie - sąd gospodarczy składający się z czterech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w Ostrołęce i Płocku oraz Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie,

b) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, z wyłączeniem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz gminy Izabelin,

c) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i Żoliborz oraz gminy Izabelin z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, a także obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,

d) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie,",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w Sądzie Okręgowym w Elblągu

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,",

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,",

d)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,",

e)
pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

12) w Sądzie Okręgowym w Krakowie - sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w Krakowie i Nowym Sączu,

b) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Krakowie i Nowym Sączu,",

f)
po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) w Sądzie Okręgowym w Słupsku

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,",

g)
po pkt 21a dodaje się pkt 21b w brzmieniu:

"21b) w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,",

h)
pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu.";

2)
w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu koszalińskim,

2) Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie.".