Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. - Dz.U.2004.150.1590 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.150.1590

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 15 czerwca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 152, poz. 1733 oraz z 2003 r. Nr 186, poz. 1822) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 2 uchyla się lit. b;
2)
w pkt 3 uchyla się lit. b;
3)
w pkt 5 uchyla się lit. b;
4)
dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) Nadwiślański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie i mazowieckie z wyłączeniem powiatu łosickiego oraz zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie.".

Komendant Główny Straży Granicznej zorganizuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.