Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.107.734

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 13 czerwca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Na podstawie art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 864) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Urząd zapewnia wykonywanie zadań dyrektora Urzędu, który jako organ nadzoru górniczego pierwszej instancji jest właściwy w sprawach nadzoru i kontroli nad wykonywaniem, utrzymywaniem i prowadzeniem ruchu następujących obiektów, maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach górniczych:

1) górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybów i szybików,

2) wewnętrznych instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających podstawowe obiekty i urządzenia na powierzchni,

3) centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych,

4) stacji wentylatorów głównych,

zwanych dalej "urządzeniami energomechanicznymi".

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane są w szczególności poprzez:

1) przeprowadzanie w podziemnych zakładach górniczych, na zasadach określonych w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "ustawą", badań kontrolnych urządzeń energomechanicznych, w zakresie zgodności z wymaganiami ustalonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy,

2) zobowiązywanie przedsiębiorcy, w drodze decyzji wydawanej na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy, do sprawdzenia prawidłowości stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania rozwiązań technicznych dotyczących urządzeń energomechanicznych,

3) wydawanie, na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy, zezwoleń na oddanie do ruchu urządzeń energomechanicznych, w zakresie i trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy,

4) ustalanie, na podstawie i zasadach określonych w art. 114 ust. 1 i 2 ustawy, stanu faktycznego i przyczyny zagrożenia, związanych z ruchem urządzeń energomechanicznych.

§ 3. 1. Urząd zapewnia wykonywanie przez dyrektora Urzędu, jako organu pierwszej instancji, zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w odniesieniu do następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

1) budynków maszyn wyciągowych,

2) szybowych wież wyciągowych,

3) wolno stojących budynków centrali telefonicznych i dyspozytorni wraz z magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,

4) budynków stacji elektroenergetycznych oraz głównych urządzeń i sieci rozdzielczych wysokiego i średniego napięcia,

5) obiektów stacji wentylatorów głównych.

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, poza środkami działania określonymi w przepisach prawa budowlanego stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 4.".

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, prowadzone w odniesieniu do obiektów, maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych w podziemnych zakładach górniczych, które przechodzą do właściwości dyrektorów właściwych miejscowo okręgowych urzędów górniczych, są prowadzone w biurach tych urzędów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).