Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.144.857

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 62, poz. 632, z 2004 r. Nr 281, poz. 2787, z 2006 r. Nr 155, poz. 1108 oraz z 2008 r. Nr 120, poz. 773) w § 1 w pkt 1 lit. m-p otrzymują brzmienie:

"m) Nowe Warpno - ruch osobowy,

n) Szczecin - ruch osobowy i towarowy,

o) Świnoujście - ruch osobowy i towarowy,

p) Trzebież - ruch osobowy,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.