Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1451

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 31 października 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. poz. 1474) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) Gdynia-Kosakowo.";

2) w § 2:
a) w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) od 600 do 2000, a od maja do września od 600 do 2200 - przejścia wymienione w § 1 pkt 4 i 6-8;",

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) od 600 do 2400 - przejście wymienione w § 1 pkt 5.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osobowy - w przejściach wymienionych w § 1 pkt 1-4 i 8;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).