Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.89.618

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 17 maja 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511 i Nr 272, poz. 2693 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1138 i Nr 155, poz. 1300) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w lp. III w pkt 1 dodaje się lit. g w brzmieniu:
gOddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie" w Gdyni3210701, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie morskim
2)
w lp. VI:
a)
w pkt 1 uchyla się lit. b,
b)
w pkt 2 uchyla się lit. b;
3)
w lp. XIII w pkt 1 uchyla się lit. a.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).