Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.32.273

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Na podstawie art. 5 i 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców (Dz. U. z 1954 r. Nr 26, poz. 103 i Nr 31, poz. 127, z 1955 r. Nr 42, poz. 256, z 1956 r. Nr 37, poz. 168, z 1958 r. Nr 52, poz. 249, z 1960 r. Nr 38, poz. 223, z 1961 r. Nr 34, poz. 167 i Nr 42, poz. 220, z 1962 r. Nr 6, poz. 22, z 1963 r. Nr 44, poz. 248 i z 1965 r. Nr 44, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść § 3 oznacza się jako ust. 2 i dodaje się nowe ust. 1, 3 i 4 w brzmieniu:

"1. Nauczyciele szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących posiadający co najmniej średnie wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie równorzędne otrzymują uposażenie według stawek określonych w § 2 ust. 1 dla grupy I zwiększonych o 200 zł miesięcznie.

3. Kwoty zwyżek określone w ust. 2 nie mogą być niższe niż 200 zł miesięcznie.

4. Przepisy ust. 1 i ust. 3 nie mają zastosowania przy ustalaniu stawek wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i za godziny pracy nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.";

2) dotychczasową treść § 4 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Kwoty zwyżek określone w ust. 1 w odniesieniu do nauczycieli szkół specjalnych posiadających co najmniej średnie wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie równorzędne nie mogą być niższe niż 200 zł miesięcznie. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

3) dotychczasową treść § 5 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się nowy ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu:

"2. Kwoty zwyżek określone w ust. 1 w odniesieniu do osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie równorzędne nie mogą być niższe niż 200 zł miesięcznie. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do nauczycieli otrzymujących dodatek przemysłowy lub inny dodatek o podobnym charakterze, który łącznie ze zwyżką określoną w ust. 1 przekracza 200 zł miesięcznie."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się zainteresowanym ministrom i kierownikom urzędów centralnych.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1969 r.