Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.19.158

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 1970 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Na podstawie art. 5 i 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisowi § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców (Dz. U. z 1954 r. Nr 26, poz. 103 i Nr 31, poz. 127, z 1955 r. Nr 42, poz. 256, z 1956 r. Nr 37, poz. 168, z 1958 r. Nr 52, poz. 249, z 1960 r. Nr 38, poz. 223, z 1961 r. Nr 34, poz. 167 i Nr 42, poz. 220, z 1962 r. Nr 6, poz. 22, z 1963 r. Nr 44, poz. 248, z 1965 r. Nr 44, poz. 275 i z 1969 r. Nr 32, poz. 273) nadaje się brzmienie:

"1. Nauczyciele szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz wychowawczynie przedszkoli i innych placówek przedszkolnych posiadający co najmniej średnie wykształcenie pedagogiczne lub wykształcenie równorzędne otrzymują uposażenie według stawek określonych w § 2 ust. 1 dla grupy I lub II zwiększonych o 200 zł miesięcznie."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1970 r.