Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.23.152

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 maja 1965 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 30, poz. 174) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) z prowadzenia gospodarstwa rolnego, z którego przychód szacunkowy nie przekracza 14.520 zł rocznie".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.