Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1575

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 6 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 170, poz. 1147 oraz z 2013 r. poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 40% dla średnich przedsiębiorstw i 50% dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.";

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Pomoc finansowa może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 45 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

2. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.".

§  2. Do upływu terminów określonych w § 17 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem pomoc finansowa może być udzielana na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).