Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.78.545

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 maja 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz. U. Nr 219, poz. 1870 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 366) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i c-e, nie może przekroczyć 50 % budżetu przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku filmów trudnych i niskobudżetowych dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i c, nie może przekroczyć 90 % budżetu przedsięwzięcia.

3. W przypadku gdy przedsięwzięcia, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d i e, mają lokalny lub regionalny charakter, ograniczony krąg odbiorców lub ze względu na niską wartość komercyjną nie mogłyby się odbyć bez dofinansowania przez Instytut, pod warunkiem zachowania zasady konieczności i proporcjonalności pomocy publicznej, dofinansowanie nie może przekroczyć 90 % budżetu przedsięwzięcia.

4. Maksymalne dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu przez Dyrektora dodatkowych opinii ekspertów, kwoty 3.000.000 zł.";

2)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Limity dofinansowania przedsięwzięć, określone procentowo w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 8 ust. 1-3, stosuje się odpowiednio do udziału w budżecie tych przedsięwzięć dotacji pochodzących z jakichkolwiek źródeł publicznych, z wyłączeniem środków pochodzących z programów wspólnotowych, które na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji właściwych władz Unii Europejskiej mogą być kumulowane ze środkami publicznymi.";

3)
w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, może zostać zobowiązany do wydatkowania maksymalnie do 80 % uzyskanych z Instytutu środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zobowiązanie to nie może dotyczyć kosztów przygotowania projektów filmowych, dystrybucji i rozpowszechniania, jeśli są wliczone w koszty produkcji filmu.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).