Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1617

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.
§  2. Do upływu terminów określonych w § 50 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem pomoc finansowa może być udzielana na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.