Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1617

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 16 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 2

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 438 oraz z 2013 r. poz. 691) § 50 otrzymuje brzmienie:

"§ 50. 1. Pomoc finansowa może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 45 rozporządzenia Komisji, z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji.

2. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.".

§  2. Do upływu terminów określonych w § 50 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem pomoc finansowa może być udzielana na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zgodnie z art. 25 pkt 1 w związku z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
2 Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce oraz zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.