Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1637

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 85, poz. 719) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w ramach przemysłu węglowego, o którym mowa w decyzji Rady nr 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24);";

2) w § 10 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) 40% - na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;

3) 30% - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.";

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

2. Pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorców na usługi doradcze jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 45 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

3. Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).