Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.186.1369

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 10 października 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2217) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podpisał umowę o dofinansowanie z ministrem właściwym do spraw gospodarki nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.;",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) poniósł wydatki kwalifikowane w okresie od dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.";

2)
w § 4 uchyla się ust. 3;
3)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm.1)), poniesione w okresie od dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r.";

4)
w § 6:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o dofinansowanie nie później niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia targów lub wystaw.";

5)
uchyla się § 9.
Wnioski o dofinansowanie złożone przez przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonym w tym rozporządzeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517 i Nr 184, poz. 1364.