Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.51.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 21 listopada 1972 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 oraz z 1972 r. Nr 27, poz. 193) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie trybu oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków (Dz. U. Nr 13, poz. 120) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 po wyrazach "art. 12 ust. 1" dodaje się wyrazy "i 3",
2) w § 2 skreśla się w wierszu pierwszym cyfrę "1", a w pkt 3 wyrazy "drobny zakład przemysłowy",
3) w § 6 ust. 2 skreśla się wyraz "tylko",
4) w § 8 dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:

"3. Wnioski o nabycie lokali, jako przedmiotu odrębnej własności z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części terenu należy składać do jednostki sprawującej zarząd budynkiem.

4. Jednostka sprawująca zarząd budynkiem mieszkalnym pozostającym w dyspozycji rady narodowej przekazuje wnioski osób ubiegających się o nabycie lokalu wraz ze swoją opinią właściwemu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej organowi prezydium rady narodowej.

5. W razie uznania zasadności sprzedaży lokalu w zakładowym domu mieszkalnym jednostka zarządzająca tym domem składa wniosek ubiegającego się o nabycie lokalu właściwemu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej organowi prezydium rady narodowej celem dokonania sprzedaży na zasadach określonych w art. 18 ustawy. W razie negatywnego ustosunkowania się do wniosku jednostka zarządzająca domem zawiadamia o tym ubiegającego się o nabycie lokalu.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych w zakładowych domach mieszkalnych oddanych w administrację zleconą oraz do lokali mieszkalnych będących w dyspozycji zakładów pracy, a znajdujących się w domach zarządzanych przez organy do spraw mieszkaniowych prezydiów rad narodowych.

7. Od dnia złożenia wniosku o nabycie na własność lokalu do czasu jego rozstrzygnięcia nie można wydawać decyzji co do dysponowania tym lokalem.",

5) w § 9 po wyrazach "budynków" dodaje się wyrazy "i lokali",
6) w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wysokość i sposób zapłaty ceny sprzedaży budynków lub lokali, wysokość procentową zniżki, jeżeli została ona przyznana określonej osobie, oraz wysokość procentową umorzenia przypadającego w związku z jednorazową lub wcześniejszą spłatą ceny nabycia.",

7) w § 11 ust. 1 po wyrazach "domów (budynków)" dodaje się wyrazy "lub lokali",
8) w § 12 ust. 1 i 2 po wyrazach "domu (budynku)" dodaje się wyrazy "lub lokalu",
9) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprzedawanych osobom fizycznym nie zabudowanych bądź zabudowanych domami (budynkami) wymienionymi w art. 12 ustawy".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.